รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

 
 
 
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
7 มีนาคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551
 

วันเดือนปีเกิด: 10  เมษายน 2493

การศึกษา

- 1978 Ph.D. in Economics, Cambridge University, UK.
- 1974 M.A. in Economics, Cambridge University, UK.
- 1972 B.A. in Economics, Cambridge University, UK.

การทำงาน

  -  7 มี.ค. 2550     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  - 1996-2007       President, Thailand Development Research Institute (TDRI)
  - 1987-1995       Director, Human Resources and Social Development  Program, Thailand Development Research Institute
  - 1985-1986       Research Fellow, Macroeconomic Policy Program, (TDRI)
  - 1979-1985       Economist, The World Bank, Washington D.C.
  - 1977-1979       Lecturer in Economics, University of California, Berkeley, USA

  งานอื่น ๆ
  - Advisor to the Prime Minister
  - Member, The National Legislative Assembly
  - Personal Advisor to the Minister of Science and Technology
  - Member, Executive Board, The Economic Society of Thailand
  - Member, Executive Board, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
  - Member, Law Development Committee, Office of the Council of State
  - Member, Executive Board, National Institute for Research and Development for the Blind Regional Coordinator,
  East Asian Development Network (EADN)
  - Member, Commission on AIDS in Asia and the Pacific, UNAIDS
  - Member, Economic Monitoring and Macroeconomic Policy Committee, Ministry of Finance (2005-2006)
  - Member, Board of the National Statistical Office (1999-2002)
  - Member, National Committee for the Promotion of SME (2000-2003)
  - Member, National Economic and Social Development Board (1997-2001)
  - Member, Monetary Policy Board, Bank of Thailand (2000-2001)
  - Member, Commission for the Management of Road Traffic (1998-2001)

Advisory Boards
- Asia-Pacific Development Journal. Published by ESCAP, the United Nations, Bangkok.
- ASEAN Economic Bulletin. Published by the Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Asian Development Review. Published by the Asian Development Bank, Manila.
- Associate Editor, Asian Economic Policy Review Published by Japan Center for Economic Research, Tokyo, Japan.
- Memberships in Professional Societies
- Lifetime member, The Economic Society of Thailand
- Lifetime member, Thai Population Association

Scholarships and Awards
- Exhibitioner, Peterhouse College, Cambridge University, 1969.
- National Outstanding Researcher Award (Economics) in 2004 from the National Research Council of Thailand.


  สถานที่ทำงาน/ติดต่อ:

  e-Mail: chalongphob@mof.go.th