ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | นายชาญชัย ลี้ถาวร

 
 
 
นายชาญชัย ลี้ถาวร
22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525