ปลัดฯ พ.ศ. 2500-ปัจจุบัน

  

 รายนามปลัดกระทรวงการคลัง  ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน 

  นายประสงค์ พูนธเนศ
10 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
  นายสมชัย สัจจพงษ์
1 ตุลาคม 2558 -1 พ.ค. 2561
  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2558
  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
1 ตุลาคม 2553 - 11 ตุลาคม 2556
  นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
3 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
  suparat_2006_001.jpg นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล
1  ตุลาคม  2547  -  22 พฤษภาคม 2552
   11somjai.gif นายสมใจนึก  เองตระกูล
1  ตุลาคม  2543  -  30 กันยายน 2547
   10supachai.gif นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช
7 สิงหาคม 2540  -  30 กันยายน 2543
   9jatu.gif ม.ร.ว. จัตุมงคล   โสณกุล
1 ตุลาคม  2538  -  28 กรกฎาคม 2540
   8aran.gif นายอรัญ   ธรรมโน
20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
   7banthit.gif นายบัณฑิต   บุณยะปานะ
16 มิถุนายน 2535  - 8 กรกฎาคม 2536
   6panat.gif นายพนัส    สิมะเสถียร
1  ตุลาคม  2525  -  13  มิถุนายน  2535
  5chanchai.gif

นายชาญชัย   ลี้ถาวร
22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525

   4amnuay.gif นายอำนวย   วีรวรรณ
16 เมษายน 2518 - 12 ตุลาคม 2520
   3sanan.gif นายสนั่น   เกตุทัต
1 พฤศจิกายน 2516 - 3 กุมภาพันธ์ 2518
   2bunma.gif นายบุญมา   วงศ์สวรรค์
1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516
คนดีศรีคลัง
     1serm.gif

นายเสริม   วินิจฉัยกุล
20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508
คนดีศรีคลัง