แผนดิจิทัล (Digital MOF)

 

  

 2 ม.ค.62
  แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ฉบับทบทวน 26 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค.61
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง สู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ณ ไตรมาสที่ 4/2561
8 ส.ค.61
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลัง สู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ณ ไตรมาสที่ 3/2561
9 พ.ค.61
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ณ ไตรมาสที่ 2/2561
9 พ.ค.61
  แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564 ฉบับปรัปบรุง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
8 ม.ค.61
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560
19 ต.ค.60
  แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็น กระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2564