รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายดิเรก ชัยนาม

 
 
 
นายดิเรก ชัยนาม
19 กันยายน 2488 - 1 กุมภาพันธ์ 2489
1 กันยายน 2488 - 18 กุมภาพันธ์ 2488