ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อเรื่อง

ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,184,200.00
อีเมล์แอดเดรส info@mof.go.th
หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลข 02 126 5800 ต่อ 2003 ,2257 และ 3315 
หมายเลขโทรสาร 
ที่อยู่ของหน่วยงาน คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อโสตทัศนศึกษาของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการขยายฐานภาษี สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

ลำดับ
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)
01/05/2562
07/05/2562
 2  ราคากลาง  01/05/2562    
 3 ประกาศเชิญชวน 16/05/2562    
   
   

** เอกสารเกี่ยวกับร่าง Tor ทั้งหมดกรุณาคลิกที่ download