ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2556

 

 

 

 

  โครงการนักบริหาร ICT มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2556  

 

       กระทรวงการคลัง  จะดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการนักบริหาร ICT มืออาชีพของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2556  หลักสูตร การพัฒนา Application บน iphone  และ ipad  ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ การพัฒนาระบบปฏิบัติการบน Mobile Phone จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน

                    รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  16 กันยายน - 23 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.
                    รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  25 กันยายน –  2 ตุลาคม   2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.

มีรายละเอียดดังนี้

        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


         1. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์
         2. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
         3. มีพื้นฐาน Programming หรือเคยใช้งาน ภาษา Java หรือ C#


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    
  1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนทุกหลักสูตรวิชาหรือเลือกเรียนหลักสูตรวิชาใดวิชาหนึ่งได้  ทั้งนี้ ขอให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  2. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ต้องได้รับการคัดเลือกจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังและจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


     กำหนดการรับสมัคร
     
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม  2556

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     
 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สำหรับเป็นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง จำนวน 56 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้
        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
        ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


          
1.
เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง   
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


     กำหนดการรับสมัคร
     
หลักสูตรวิชาลำดับที่ 1-5     ภายในวันที่ 24 มกราคม 2556
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 6-20   ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 21-56 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2556

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1-35

36. หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint 2007 Intermediate (รุ่นที่ 2)
37. เรียนรู้การใช้งาน Android (SmartPhone OS) (รุ่นที่ 2)
38.  Microsoft Office 2013 (รุ่นที่ 1)
39. ออกแบบเว็บไซต์สำหรับ Mobile ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 (HTML5) (รุ่นที่ 2)
40. เรียนรู้การใช้งาน ACDSee
41. เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 (รุ่นที่ 2)
42. เรียนรู้การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
      (รุ่นที่ 2)
43. เรียนรู้ทำความเข้าใจแนวคิด การจัดการความรู้
44. เรียนรู้การใช้งาน Google Application (รุ่นที่ 2)
45. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์
46.  การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premiere Pro
47. Microsoft Excel 2010
48. การสร้าง Interactive และเว็บ Animation ด้วยเทคโนโลยี HTML5 (รุ่นที่ 2)
49. การสร้าง Flow Chart หรือ Diagram ด้วยโปรแกรม Visio
50. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop (รุ่นที่ 2)
51. เรียนรู้การใช้งาน iPhone (รุ่นที่ 2)
52.  เรียนรู้การใช้งาน iPad (รุ่นที่ 2)
53. การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital Compact
      และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ (รุ่นที่ 2)
54. เรียนรู้การใช้งาน Windows 8 (รุ่นที่ 2)
55. Microsoft Office 2013 (รุ่นที่ 2)
56.เรียนรู้การใช้งาน Android (SmartPhone OS) (รุ่นที่ 3)
   
  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สำหรับเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 3 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้

        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
        ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


          
1.
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง   
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    

          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


     กำหนดการรับสมัคร
     
ภายในวันที่ 21 ธันวาคม  2555

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม 

      01.Microsoft PowerPoint 2007 รหัสวิชา M5603
      02.การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา N5601
      03.การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital Compact และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ รหัสวิชา W5601
         

     


 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สำหรับเป็นข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง จำนวน 56 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้
        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
        ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


          
1.
เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง   
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


     กำหนดการรับสมัคร
     
หลักสูตรวิชาลำดับที่ 1-5     ภายในวันที่ 24 มกราคม 2556
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 6-20   ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 21-56 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2556

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     


1. เรียนรู้การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1)
2. การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้งาน Acrobat (รุ่นที่ 1)
3.  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
4. Microsoft Word 2007 Basic
5. Microsoft PowerPoint 2007 Basic (รุ่นที่ 1)
6. เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 รุ่นที่ 1
7. Microsoft Excel 2007 Basic
8. เรียนรู้การใช้งาน Android (SmartPhone OS) (รุ่นที่ 1)
9. การสร้าง สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Illustrator
10. เรียนรู้การใช้งาน iPhone (รุ่นที่ 1)
11.  Microsoft PowerPoint 2007 Intermediate (รุ่นที่ 1)
12. เรียนรู้การใช้งาน iPad (รุ่นที่ 1)
13.เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop (รุ่นที่ 1)
14. เรียนรู้การเขียน application บน android (รุ่นที่ 1)
15.  Microsoft Word 2007 Intermediate
16. เทคนิคการจัดตกแต่งภาพด้วย Light Room
17. เรียนรู้การใช้งาน Google Application (รุ่นที่ 1)
18. เรียนรู้การใช้งาน Windows 8
19. โปรแกรมสำเร็จรูป 2007 (Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
20. การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Macromedia Dreamweaver
21. Microsoft Excel 2007 Intermediate
22. การตกแต่งภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย GIMP
23.  Microsoft Word 2010
24. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Basic
25. การใช้โปรแกรมสถิติ R สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และงานวิจัย
26. เรียนรู้การเขียน application บน android (รุ่นที่ 2)
27. Microsoft PowerPoint 2007 Basic (รุ่นที่ 2)
28. ออกแบบเว็บไซต์สำหรับ Mobile ด้วย Adobe Dreamweaver CS6 (HTML5) (รุ่นที่ 1)
29. การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
30. การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital Compact และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ (รุ่นที่ 1)
31.  Microsoft PowerPoint 2010
32. การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้งาน Acrobat (รุ่นที่ 2)
33. โปรแกรมสำเร็จรูป 2010 (Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
34. การสร้าง Interactive และเว็บ Animation ด้วยเทคโนโลยี HTML5 (รุ่นที่ 1)
35. การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   
  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สำหรับเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  โดยใช้เงินงบประมาณ จำนวน 3 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้

        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
        ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


          
1.
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง   
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    

          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


     กำหนดการรับสมัคร
     
ภายในวันที่ 21 ธันวาคม  2555

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม 

      01.Microsoft PowerPoint 2007 รหัสวิชา M5603
      02.การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา N5601
      03.การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital Compact และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ รหัสวิชา W5601
         

     


                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี:2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550