ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2559

 

 

 
 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

 
      กระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2559 โครงการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Policy and Outline) ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้นโยบายและเพิ่มมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

มีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดโครงการ
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
         เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา


ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

           1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
           2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำหน่วยงาน
           3. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           4. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           5. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           6. ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           7. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป
           8. ข้าราชการในสายงานเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับอาวุโส


กำหนดการรับสมัคร

     
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม  2559  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

IT Policy and Outline
 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

 
      กระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2559   โครงการ Information Technology Site Visit (MOF IT Smile) ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากการเข้าไปสัมผัสองค์กรชั้นนำซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงวิชาการ  ตลอดจนความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ  มาปรับปรุงและใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   พร้อมรองรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะมีการศึกษาดูงานที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

มีรายละเอียดดังนี้

        รายละเอียดโครงการ
        กำหนดการ
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา
         เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา


          
1. ผู้อำนวยการสำนัก / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           3. ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

           4. ข้าราชการสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป


กำหนดการรับสมัคร

     
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  2559  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

1. Information Technology Site Visit (MOF IT Smile) รุ่นที่ 1
2. Information Technology Site Visit (MOF IT Smile) รุ่นที่ 2
 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

 
      กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Training
       
รายละเอียดโครงการ
        เอกสารประกอบการอบรม

2.โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ MOF Information Technology Camping
        รายละเอียดโครงการ
        เอกสารประกอบการอบรม


         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

1. Information Technology Training
2. Information Technology Camping

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
       กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยใช้เงินงบประมาณฯ  ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน จำนวน 4 หลักสูตรวิชา

มีรายละเอียดดังนี้
        รายละเอียดโครงการ
        รายละเอียดหลักสูตร
        ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม


          
1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
           2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
           3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร


 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    

1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง
2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา
3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 2 ด้วย
4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ

    


กำหนดการรับสมัคร
     
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2558

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม     

 

1. เรียนรู้การใช้งำน Windows 7
2. Microsoft PowerPoint 2010
3. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Open Office
4. การสร้ำง Flow Chart หรือ Diagram ด้วยโปรแกรม Visio

                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550