ข่าวการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ปี 2560

 

 

 

 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560


 
     กระทรวงการคลังได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรองรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเรียนรู้การสร้างทีม สร้างสัมพันธภาพที่ดีและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งพึ่งพาระหว่างกันได้ ลดอุปสรรคในการติดต่อประสานงานและเพิ่มสมรรถนะตามลักษณะงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับส่วนราชการ ให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่ต้องการเพิ่มขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจัดโดยสถาบันไอเอ็มซี

มีรายละเอียดดังนี้         รายละเอียดโครงการ

        
รายละเอียดหลักสูตร

        
 
ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลในด้าน Big Data & Analytics


กำหนดการฝึกอบรม :

          ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน ณ อาคารเดอะคอนเน็คชั่น ลาดพร้าว (แยกรัชดา – ลาดพร้าว) กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 

 1. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาระบบคลังข้อมูลของหน่วยงาน
 3. เป็นผู้มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C หรือ Java เป็นอย่างน้อย

กำหนดส่งใบสมัคร :  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

         แบบฟอรฺ์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา Big Data & Analytics

         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา Big Data & Analytics

 

2. โครงการอบรม Digital Economy and Digital Transformation


กำหนดการฝึกอบรม :

          วันที่ 16 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 1 วัน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :   

 1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
 2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำหน่วยงาน
 3. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 4. ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ข้าราชการในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือสูงกว่า
 8. ข้าราชการในสายงานเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับอาวุโส

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

         แบบฟอรฺ์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา Digital Economy and Digital Transformation

         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม Digital Economy and Digital Transformation


3. โครงการสัมมนา Digital Strategy in Digital Economy Era


กำหนดการฝึกอบรม :

          ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 2 วัน ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

 1. ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหาร
 2. ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 3. ข้าราชการตำแหน่งประเภทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการขึ้นไป
 4. ข้าราชการตำแหน่งประเภทเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับอาวุโส

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

         แบบฟอรฺ์มยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา Digital Strategy in Digital Economy Era

         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา Digital Strategy in Digital Economy Era

 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Disruptive Thinking for Thailand 4.0


กำหนดการฝึกอบรม :

          ระหว่างวันที่ 3- 5 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21
ชั้น C ห้องอโศก 1, 2 กรุงเทพฯ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
     1.ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
     2.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำหน่วยงาน
     3.ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     4.ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     5.ข้าราชการตำแหน่งบริหาร
     6. ข้าราชการตำแหน่งอำนวยการ
     7.ข้าราชการตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป
     8.ข้าราชการตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส

กำหนดส่งใบสมัคร : ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

         ใบสมัครหลักสูตร Disruptive Thinking for Thailand 4.0
         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Disruptive Thinking for Thailand 4.0

 

 

 โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560


 
      กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน จำนวน 10 หลักสูตรวิชา


มีรายละเอียดดังนี้

         รายละเอียดโครงการ
         ตารางกำหนดการฝึกอบรม
         ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

           1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
           2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ
ปวช. ขึ้นไป
           3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
           4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้


กำหนดการรับสมัคร

     
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560


การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก


           1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง ทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร
           2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตรวิชา
           3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
           4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
           5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


ประกาศรายชื่อ
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
2. เรียนรู้การใช้งาน Windows 10
3. Microsoft Word 2010
4. Microsoft Excel 2010
5. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
6. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร
7. การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ การออกแบบสื่อสมัยใหม่
8. Digital Marketing เคล็ดลับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
9. Microsoft Office 2010
10. Microsoft PowerPoint 2010                        โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี :2560 :2559 :2558 :2557: 2556: 2555: 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550