โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2551    
(ใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง)

 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2551 สำหรับข้าราชการทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 56 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางกำหนดการฝึกอบรม
 ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

1.หลักสูตรการตกแต่งภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรม GIMP
2.หลักสูตรวิชา Microsoft Project
3.หลักสูตรวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป ต่อเนื่อง (Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
4.หลักสูตรวิชา Advanced - Microsoft PowerPoint [รุ่น 1]
5.หลักสูตรวิชา การออกแบบและพัฒนา Web Site-Basic
6.หลักสูตรวิชา Microsoft Office 2007 เบื้องต้น
7.หลักสูตรวิชา Network Security Technology Update
8.หลักสูตรวิชา ADO.NET & Database
9.หลักสูตรวิชา Visual Basic for Beginner
10.หลักสูตรวิชา Hacking your Web Server Web Application and Wireless Network
11.หลักสูตรวิชา สร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Mambo
12.หลักสูตรวิชา Software Tools/Package
13.หลักสูตรวิชา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานบน Windows XP
14.หลักสูตรวิชา ITIL Best Practices for IT Service Management
15.หลักสูตรวิชา PHP Programming (Web Application)
16.หลักสูตรวิชา เจาะระบบ ตรวจสอบ และปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ WindowsXP
      [รุ่น 1]
17.หลักสูตรวิชา Advanced - Microsoft Word [รุ่น 1]
18.หลักสูตรวิชา eCommerce Open Source
19.หลักสูตรวิชา Design Security for Networks
20.หลักสูตรวิชา Flash Basic
21.หลักสูตรวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Network
22.หลักสูตรวิชา IT Audit Fundamental & Concept
23.หลักสูตรวิชา Microsoft Access 2003 [รุ่น 1]
24.หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint - Intermediate [รุ่น 1]
25.หลักสูตรวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย (Introduction to Computer Security)
26.หลักสูตรวิชา ปราบไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ และสแปมเมอร์
27.หลักสูตรวิชา เรียนรู้การใช้งาน Windows Vista [รุ่น 1]
28.หลักสูตรวิชา Crystal Reports
29.หลักสูตรวิชา Microsoft Excel - Intermediate
30.หลักสูตรวิชา Content Management Open Source
31.หลักสูตรวิชา Data Warehouse Technology update
32.หลักสูตรวิชา กฎหมายคอมพิวเตอร์
33.หลักสูตรวิชา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
34 หลักสูตรวิชา Google Hack
35 หลักสูตรวิชา Microsoft Excel เบื้องต้น
36 หลักสูตรวิชา Hardening Windows Unix
37 หลักสูตรวิชา Adobe Photoshop
38.หลักสูตรวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป ต่อเนื่อง (Word Powerpoint Excel)     ระดับกลาง
39.หลักสูตรวิชา Advanced - Microsoft PowerPoint [รุ่น 2]
40.หลักสูตรวิชา Microsoft Visio
41.หลักสูตรวิชา ASP.NET (Web Applications)
42.หลักสูตรวิชา Microsoft Publisher
43.หลักสูตรวิชา IT Risk Management
44.หลักสูตรวิชา Linux System Administrator
45.หลักสูตรวิชา เจาะระบบ ตรวจสอบ และปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ
WindowsXP [รุ่น 2]
46. หลักสูตรวิชา การออกแบบและพัฒนา Web Site-Advance
47. หลักสูตรวิชา Macromedia Dreamweaver
48. หลักสูตรวิชา Advanced - Microsoft Word [รุ่น2]
49. หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
   


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size