ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เรื่องการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการคลัง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2550     

 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2550 สำหรับข้าราชการทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 77 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางกำหนดการฝึกอบรม
 ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จากเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 1352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครเรียงตามลำดับรายชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งมา และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีก ครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ

กำหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
 
  โครงการพัฒนา Graphic Design และเทคนิคการนำเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2550    

 

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการพัฒนา Graphic Design และเทคนิค
การนำเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2550 สำหรับข้าราชการทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 2 โครงการประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนานัก Graphic Design มืออาชีพ

รายละเอียด
 ใบสมัครหลักสูตรพัฒนานัก Graphic Design มืออาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรวิชาๆ ละ 2 รุ่น คือ
ประกาศรายชื่อ โครงการพัฒนานัก Graphic Design มืออาชีพ รุ่นที่ 2 !!  

หลักสูตรวิชา Graphic Design ระยะเวลา 6 วัน ต่อรุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม , 2 เมษายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.   ประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 18, 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น. ประกาศรายชื่อ

หลักสูตรวิชา Web Design ระยะเวลา 5 วัน ต่อรุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 , 9 – 11 เมษายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.       ประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25, 28 – 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ประกาศรายชื่อ

หลักสูตรวิชา Presentation ระยะเวลา 5 วัน ต่อรุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 , 23 – 25 เมษายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.          ประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น. ประกาศรายชื่อ

หลักสูตรวิชา Video Production ระยะเวลา 5 วัน ต่อรุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.      ประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น. ประกาศรายชื่อ


ประกาศ !!  เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม Graphic Design มืออาชีพ รุ่นที่ 2 (ทุกหลักสูตร)
                   จากเดิมฝึกอบรมที่ โรงเรียนเสริมทักษะการออกแบบ( iDesign)
ณ ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 4
                    เป็น โรงเรียนเสริมทักษะการออกแบบ( iDesign) ณ อาคารพรีเมียร์ ชั้น 3 (ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน)
แผนที่โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (iDesign) อาคารพรีเมียร์ ชั้น 3 (ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน)

2. โครงการ Advance Graphic Design มืออาชีพ

รายละเอียด
 ใบสมัครหลักสูตร Advance Graphic Design มืออาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 วิชา คือ

หลักสูตรวิชา Advanced Graphic Design ระยะเวลา 6 วัน
ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน, 2 – 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตรวิชา Advanced Web Design ระยะเวลา 6 วัน
ระหว่างวันที่ 8 - 10 , 14 - 16 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.


สถานที่ฝึกอบรม


สถานที่ฝึกอบรม
โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (iDesign) เลขที่ 15 ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 4 ห้องเลขที่ 437-438 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-245-0484

แผนที่โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (iDesign)

แผนที่โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ (iDesign) อาคารพรีเมียร์ ชั้น 3 (ตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน)
    สำหรับผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิชา Graphic Design (รุ่นที่ 1และ รุ่นที่ 2)

หมายเหตุ!!    การเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ หลักสูตร/รุ่นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size