โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2551    
(ใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง)

 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2551 สำหรับข้าราชการทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 56 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางกำหนดการฝึกอบรม
 ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จากเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 1352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
เท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครเรียงตามลำดับรายชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งมา และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีก ครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ

กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรลำดับที่ 1-10    ส่งใบสมัครภายในวันที่   4  กรกฎาคม 2551
หลักสูตรลำดับที่ 11-40  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15  กรกฎาคม 2551
หลักสูตรลำดับที่ 41-56  ส่งใบสมัครภายในวันที่   1  สิงหาคม  2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านมา (หลักสูตรที่  1-49)
50.หลักสูตรวิชา XML
51.หลักสูตรวิชา Microsoft Access 2003 [รุ่น 2]
52.หลักสูตรวิชา Flash Advance (Programming)
53.หลักสูตรวิชา Advanced - Microsoft Excel
54.หลักสูตรวิชา เรียนรู้การใช้งาน Windows Vista [รุ่น 2]
55.หลักสูตรวิชา การใช้งาน Internet เบื้องต้น
56.หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint - Intermediate [รุ่น 2 ]
   


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size