โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2553

 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2553 โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคคลากร ของกระทรวงการคลัง  สำหรับข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 5 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้


รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางกำหนดการฝึกอบรม
 ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการฝึกอบรม 47 หลักสูตรวิชา และ โครงการ ICT มืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้
เพิ่มเติม

 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตร
วิชานั้น ๆ


กำหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2552

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม    


         ประกาศรายชื่อย้อนหลัง (5 หลักสูตรวิชา ภายใต้เงินงบประมาณ 2553)

1. หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint 2007 รุ่น 1
2. หลักสูตรวิชา การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่น 1
3. หลักสูตรวิชา Microsoft Word 2007 รุ่น 1
4. หลักสูตรวิชา Microsoft Excel 2007 รุ่น 1
5.หลักสูตรวิชา การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
   Adobe Photoshop CS3 รุ่น 1
6. หลักสูตรวิชา Microsoft PowerPoint 2007 รุ่น 2
7. หลักสูตรวิชา Microsoft Word 2007 รุ่น 2

8. หลักสูตรวิชา Microsoft Excel 2007 รุ่น 2

9.หลักสูตรวิชา การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
   Adobe Photoshop CS3 รุ่น 2
10. หลักสูตรวิชา การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่น 2
โครงการฝึกอบรมย้อนหลัง ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550        สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size