โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2554
  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนด โครงการนักบริหาร ICT มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง  สำหรับข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 2 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          เป็นผู้รับผิดชอบ หรือเป็นผู้บริหารงานด้าน ICT
                    - ประเภทบริหาร
                    - ประเภทอำนวยการ
                    - ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
                    - ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป

 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    

1. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกเรียนทุกหลักสูตรวิชาหรือเลือกเรียนหลักสูตรวิชาใดวิชาหนึ่งได้ ทั้งนี้
    ขอให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
2. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัด
    ต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
3. ต้องได้รับการคัดเลือกจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลังและ
    จะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร


กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรวิชา Windows Live Movie Maker 2011   ภายในวันที่  22 กรกฎาคม 2554
หลักสูตรวิชา Advance Web Design 2011           ภายในวันที่  5 สิงหาคม 2554

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม    
หลักสูตรวิชา Windows Live Movie Maker 2011 รุ่นที่ 1-2
หลักสูตรวิชา Advance Web Design 2011 รุ่นที่ 1-3

 

  โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2554

 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปี 2554 โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลัง  สำหรับข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 52 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดหลักสูตร
ตารางกำหนดการฝึกอบรม
 ใบสมัครหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    


          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมใน
หลักสูตรวิชานั้น ๆ


กำหนดการรับสมัคร
หลักสูตรที่ 1-12   ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2554
หลักสูตรที่ 13-25 ภายในวันที่  1 มีนาคม  2554
หลักสูตรที่ 26-52 ภายในวันที่  29 เมษายน  2554

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม    

   

1. เรียนรู้การใช้งาน Android [รุ่นที่ 1]
2. การซ่อมบำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เ์บื้องต้น
3. หลักสูตรวิชา Google Hack
4. หลักสตรวิชา การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
   [รุ่นที่ 1]
5. การออกแบบและพัฒนา Web Site - Basic
6. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานบน Windows XP
7. การใช้งาน Internet เบื้องต้น
8. วางแผนและติดตามโครงการด้วย Microsoft Project
9. ความรู้เ้บื้องต้นเกี่ยวกับ network
10. Microsoft Excel 2003 Intermediate
11. เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
      [รุ่นที่ 1]
12. การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใชง้าน Acrobat [รุ่นที่ 1]
13. Microsoft PowerPoint 2003 Intermediate
14. เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 [รุ่นที่ 1]
15. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม OpenOffice
16. การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Adobe Illustrator [รุ่นที่ 1]
18. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
19. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Basic
20. มาตรฐานกระบวนการซอฟตแ์วร์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
      (Software Processes and Related Standards)
21. เทคนิคการถ่ายภาพ และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
      Adobe Photoshop [รุ่นที่ 2]
22. การใช้งาน Microsoft Office 2010 [รุ่นที่ 1]
23. New Technology update เทคโนโลยีมือถือโมบาย Notebook
      และ Software Technology
24. การใช้โปรแกรมสถิติ R สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติ และงานวิจัย
25. การใช้โปรแกรม OpenProj ในการออกแบบและบริหารจัดการ
      ติดตามโครงการอย่างเป็นระบบ
26.  การออกแบบรายงานด้วย Crystal Report
27. โปรแกรมสำเร็จรูป 2007 (Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
28. Microsoft Word 2007 Basic
29.การตกแต่งภาพและสร้า้งสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรม GIMP
30.การบันทึกการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย Camtasia Studio
31. เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2008
32. Microsoft Excel 2007 Basic
33. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
34. การสร้า้ง และออกแบบ นิวมีเดีย-เอ็นเตอร์เทนเมนท์เว็บไซต์
      (New Media & Entertainment Website)
35. Microsoft Word 2007 Intermediate
36. Microsoft PowerPoint 2007 Basic
37. การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe
38. เรียนรู้การใช้งาน Android [รุ่นที่ 2]
39. Microsoft Excel 2007
40. เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 (รุ่นที่ 2)
41. Visual Basic for Beginner
42. Java Web Development with Ajax 
43. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (รุ่นที่ 2)
44. การสร้างแบบจำลอง (Computer Simulation)
45. เรียนรู้การใช้งาน Social Network (รุ่นที่ 1)
46.  การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้งาน Acrobat (รุ่นที่ 2) 
47.  Microsoft PowerPoint 2007 Intermediate 
48. เทคนิคการจัดตกแต่งภาพด้วย Light Room
49.  การใช้งาน Microsoft Office 2010 (รุ่นที่ 2)
50. การออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweave
51. การออกแบบและพัฒนา Web Site - Advance 
52. เรียนรู้การใช้งาน Social Network (รุ่นที่ 2)
   โครงการฝึกอบรมย้อนหลัง ปี 2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550    

Back to Top     


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size