โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555
  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง จำนวน 62 หลักสูตรวิชา มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง   
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
          3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
          4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม

 การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก    

          1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้องทำหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม ใบสมัครหรือผู้สมัครจะลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ ของ กระทรวงการคลัง หัวข้อโครงการฝึกอบรม IT ของกระทรวงการคลัง หรือเข้าตรงที่ (http://ittrain.mof.go.th) โดยจะต้องขอ User name และ Password จาก
เจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน ติดต่อขอรับ User name และ Password ได้ที่ คุณจตุพล ไชยปัญหา โทร. 0 2298 6456 ต่อ 3352
          2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละหลักสูตร วิชา
          3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 – 2 ด้วย
          4. ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
          5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  จะคัดเลือกบุคคลในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ


     กำหนดการรับสมัคร
     
หลักสูตรวิชาลำดับที่   1-10 ภายในวันที่ 30 มีนาคม  2555
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 11-30 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2555
      หลักสูตรวิชาลำดับที่ 31-62 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม

1.การซ่อม บำรุง และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 [รุ่นที่ 1]
3. เรียนรู้การใช้งาน Android (SmartPhone OS) [รุ่นที่ 1]
4. เรียนรู้การใช้งาน iPhone [รุ่นที่ 1]
5.การใช้งาน Internet เบื้องต้น
6. เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม OpenOffice
7. เรียนรู้การใช้งาน iPad [รุ่นที่ 1]
8. การสร้างเอกสารและเทคนิควิธีการใช้งาน Acrobat [รุ่นที่ 1]
9. เรียนรู้การใช้งาน PHP Programming เบื้องต้น
10. Microsoft Word 2007 Basic [รุ่นที่ 1]
11.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ network
12. การออกแบบรายงานด้วย Crystal Report
13. Microsoft Excel 2007 Basic [รุ่นที่ 1]
14. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash Basic
15.เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2008
16. Microsoft PowerPoint 2007 Basic [รุ่นที่ 1]
17.การใช้งาน Microsoft Sliverlight
18. การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย
20. การตกแต่งภาพและสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย GIMP
21.Microsoft Word 2007 Basic [รุ่นที่ 2]
22.การสร้าง สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วย Illustrator [รุ่นที่ 1]
23.การใช้โปรแกรม OpenProj ในการออกแบบและ
     บริหารจัดการติดตามโครงการอย่างเป็นระบบ
24.การถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยกล้อง Digital
     Compact และปรับแต่งภาพด้วยฟรีแวร์ [รุ่นที่ 1]
25.Microsoft Excel 2007 Intermediate [รุ่นที่ 1]
26.โปรแกรมสำเร็จรูป 2007 (Word, Powerpoint, Excel) ระดับต้น
27.การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access [รุ่นที่ 1]
28. Microsoft Word 2007 Intermediate [รุ่นที่ 1
29. เรียนรู้การใช้งาน ACDSee [รุ่นที่ 1]
30. เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop [รุ่นที่ 1]
   

            
                                  โครงการฝึกอบรมย้อนหลังปี ปี 2555 :2554(2) : ปี 2554 : ปี 2553 : ปี 2552 : ปี 2551 : ปี 2550    

Back to Top     


 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9021 โทรสาร 02-273-9408
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-9790
Best view: 1024x768 pixel: medium size