ปลัดกระทรวงการคลัง อดีต-ปัจจุบัน | ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

 
 
 
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
 
 

วัน เดือน ปีเกิด 

-    28 กันยายน  2485

สถานะภาพ 

-    สมรส มีบุตร 2 คน

ประวัติการศึกษา

-     National Defense College 1988
-     Harvard University, M.P.A., Candidate for Ph.D Programme in Economics
-     Cambridge University, B.A. Hons in Mechanical Sciences Tripos and Economics Tripos
-     Harrow School
-     Gadebridge Park Preparatory College, U.K.
-     Bangkok Christian College

ประวัติการปฏิบัติราชการ  :

-    1 ต.ค. 2538         ปลัดกระทรวงการคลัง

-    1 ต.ค. 2535         อธิบดีกรมสรรพากร

-    7 ก.ค. 2535         อธิบดีกรมสรรพสามิต

-    1 ต.ค. 2532         อธิบดีกรมบัญชีกลาง

-    19 ม.ค. 2531       รองปลัดกระทรวงการคลัง

-    26 ธ.ค. 2522       รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-    10 ก.ย. 2508       เศรษฐกรโท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-    2536                   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

Curriculum Vitae   

Date of Birth
- September 28, 1943

Marital Status
- Married with two Children

Educational Record
- National Defense College 1988
- Harvard University, M.P.A., Candidate for Ph.D Programme in Economics
- Cambridge University, B.A. Hons in Mechanical Sciences Tripos and Economics Tripos
- Harrow School
- Gadebridge Park Preparatory College, U.K.
- Bangkok Christian College

Past Positions in Civil Service
- Permanent Secretary, Ministry of Finance
- Director-General, The Revenue Department
- Director-General, The Excise Department
- Comptroller-General, The Comptroller General's Department
- Deputy Permanent Secretary, Office of the Permanent Secretary for Finance
- Deputy Director-General, The Revenue Department
- Deputy Director-General, The Fiscal Policy Office
- Director, Tax Policy Division, The Fiscal Policy Office
- Assistant Secretary to the Minister of Finance
- Junior Economist, The Fiscal Policy Office

Other Past Positions
- Chairman, The Krung Thai Bank Public Company Limited
- Chairman, New Bangkok International Airport Company Limited
- Chairman, Property Loan Management Organization
- Director, Thai Airways International Co.,Ltd.
- Civil Service Sub-Commission on Welfare and Compensation
- Director, Thai Oil Co.,Ltd.
- Director, Bangkok Intercontinental Hotels Co.,Ltd.
- Director, Thiphya Insurance Co.,Ltd.
- Director, Thai Maritime Navigation Co.,Ltd.
- Director, (Founder) United Thai Shipping Co.,Ltd.
- Member, Wage Board
- Member, Natural Gas Price Negotiating Committee
- Chairman, Value Added Tax Computerization Committee
- Director, Public Warehouse Organization
- Chairman, (Founder) National Fertilizer Corporation
- Duputy Chairman, Rock Salt & Soda-Ash Holding Co.,Ltd.
- Director, Asean Soda Ash Co.,Ltd.
- Director, Provincial Electricity Authority
- Director, The Industrial Estate Authority of Thailand
- Director, Laem Thong Bank Ltd.
- Vice Chairman & Chairman of Executive Board, Thiphya Insurance Co.,Ltd.
- Director, PTT Exploration and Production Co.,Ltd.
- Director, The Metropolitan Electricity Authority
- Chairman, NEP Reality and Industry Co.,Ltd.
- Director, Petroleum Authority of Thailand
- Director, Finacial Institutes Development Fund
- Member, Stock Exchange of Thailand Advisory Committee
- Civil Service Commissioner
- Chairman, Civil Service Sub-Commission on Civil Servants Recruitment and Education
- Chairman, Bangkok Mass Transit Authority
- Director, Thai LNG Co.,Ltd.
- University Civil Service Committee
- Civil Service Sub-Commission on Civil Service System
- Member, Cabinet-Approved Honorary Mahidol University
- Director, Thai Olefins Co., Ltd. (TOC)
- Director, National Petrochemical Co.,Ltd. (NPC)
- Chairman, The Government Housing Bank
- Chairman, Thailand Tobacco Monopoly
- Director, Phoenix Pulp & Paper Co.,Ltd.
- Director, The Siam Commercial Bank, Ltd.
- Chairman, The Bangchak Petroleum Public Company Limited

Royal Decoration
- 1994 Grand Companion (Third Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao
- 1993 Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
- 1990 The Chakrabarti Mala Medal.
- 1988 Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
- 1985 Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
- 1983 Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
- 1980 Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant
- 1975 Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand
- 1968 Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant