ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552   :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2551
 
วัน รับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
22-30 ธ.ค. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศรายชื่อ

สถานที่สอบ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้และความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ
9-15 ต.ค. 2551 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง

นักวิชาการคลัง 4
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
นักวิชาการเงินและบัญชี 4
รายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643
     
22 ก.ย. 51 ถึง
17 ต.ค. 51
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ  
28 ส.ค - 5 ก.ย. ขยายเวลาถึง
8-16 ก.ย 2551
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา   จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                    จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร

ขยายเวลากำหนดรับสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( ชั้น 6 อาคาร 1)
ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
11 - 22 ก.ค. 2551 คณะกรรมการเตรียมการบังคับใช้ ร่าง พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง รับสมัครพนักงาน
     จำนวน 21 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทร 02-273-9020 ต่อ 3679
e-mail : FMG_PMDIA@bot.or.th , peera997@mof.go.th
ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
(วันที่ 5 ส.ค. 255)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้เฉพาะด้าน
(รายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ
)
ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย - 4 ก.ค. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ( ชั้น 6 อาคาร 1)
ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
ประกาศรายชื่อ

วันเวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
26 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2551 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
     ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 4
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
     ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4" หรือ http://job.sepo.go.th นักวิชาการคลัง 4

พนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์(ครั้งที่ 1)
นักวิชาการคลัง 4
 
20 - 30 พ.ค. 2551 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ รายละเอียด
ใบสมัคร
[เอกสารแนบ]
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อาคารกรมบัญชีกลาง 3 ชั้น 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 02-298-5880-9 ต่อ 6730 , 6717
ประกาศรายชื่อ    
1-11 เม.ย 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 อัตรา
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  2 อัตรา
     ตำแหน่ง พนักงานบริการ  1 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศรายชื่อ

[กำหนดการสอบ]
เจ้าหน้าที่ธุรการ

[เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป]
พนักงานบริการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1-11 เม.ย 2551 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  5 อัตรา
     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  2 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศรายชื่อ

[กำหนดสอบ]
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
31 มี.ค.- 25 เม.ย. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่
     ตำแหน่งสมุห์บัญชี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น32 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร 0 2357 3510-7 โทรสาร 0 2357 3519
ประกาศรายชื่อ - ประกาศรายชื่อ
6 - 14 มี.ค. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา
และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
21 ม.ค.-8 ก.พ. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รายละเอียด

ใบสมัคร

หนังสือมอบอำนาจ
ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ
อาคารกรมธนารักษ์ ชั้น 7 ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2298 5890 -3 ต่อ 15 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dad.co.th