ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2554  :  ปี2553  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2552
 
วัน รับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
8 - 15 ธ.ค. 2552 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 4 อัตรา ดังนี้
1 ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักเงินกู้โครงการ จำนวน 2 อัตรา
2 ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
3 ) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.      
8 - 15 ธ.ค. 2552 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
30 พ.ย-9 ธ.ค. 2552 รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานใน สำนักงานรัฐมนตรี และ สป.กค.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 อัตรา)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ (นักวิชาการคอมฯ)
ประกาศรายชื่อ ( เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
ประกาศรายชื่อ
15-28 ต.ค. 2552 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานใน สคร.

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (21 อัตรา)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
รายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643
     
9-17 ก.ย 2552 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น สายนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม)

ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมธนารักษ์
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมสรรพากร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
     
8-16 ก.ย 2552

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น สายนักบริหาร (ตำแหน่งนักบริหาร 9 เดิม)

ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมศุลกากร
ตำแหน่ง รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
     
10 ส.ค.-24
ส.ค. 2552
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ประกาศรายชื่อ
กำหนดการสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
29 มิ.ย.-13 ก.ค. 2552 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา ดังนี้
1 ) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
2 ) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3 ) พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
22 มิ.ย - 21 ก.ค 52 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
รายละเอียด

ใบสมัคร
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร.0 22161894-7 ต่อ 105 โทรสาร 0 22161898-9 ภายในวันและเวลาราชการ
     
24 มิ.ย - 17 ก.ค 52 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
รายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643
     
2 - 16 มิถุนายน 2552 สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 3 อัตรา ดังนี้
1 ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
2 ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3 ) พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด

ใบสมัคร
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) อาคารทิปโก้ ชั้น 32 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
25 พ.ค - 2 มิ.ย 2552 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
รายละเอียด ส่วนบริหารงานบุคคล /สำนักบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประกาศรายชื่อ

กำหนดสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

4 พ.ค - 16 มิ.ย 2552 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2552 รายละเอียด

ใบสมัคร
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารกรมบัญชีกลาง 3 ชั้น 7 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ http://www.sepo.go.th/
     
13 มีนาคม 2552
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ - กลุ่มบริหารงานบุคคล /สำนักพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล
( ชั้น 6 อาคาร 1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม
 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-24 มี.ค. 2552 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ (นักบริหาร 9)
รายละเอียด ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 เว้นวันหยุดราชการ โทร.02-3573100 ต่อ 3110-2 หรือ www.parliament.go.th      
18 ก.พ.-3 มี.ค. 2552 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   นิติกรปฎิบัติการ
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(ชั้น 6 อาคาร 3) ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร.0-2298-5880-9 ต่อ 6642, 6643
     
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน
จำนวน 10 อัตรา
ประกาศ

เอกสารแนบ

ใบสมัคร
ฝ่ายบริหารสำนักงานและสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 เลขที่1 วิภาวดีรังสิต ซอย5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-272-0300 ต่อ 210-211
e-mail: Recruitment@dpa.or.th
ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dpa.or.th