ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปี2556  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2555
วันรับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
12 ธันวาคม 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวส.) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
26 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายศิลป์ เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
12 ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) และตำแหน่งเจ้าพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3-ม.6) 1.ตำแหน่งเศรษฐกรและ นวก.การเงิน/บัญชี
***********
2. ตำแหน่ง พนง.ขับรถ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบเศรษฐกรและนวก.การเงิน/บัญชี


ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์


ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
พนักงานขับรถยนต์

******
ประกาศรายชื่อ
เศรษฐกรและ นวก.การเงิน/บัญชี

15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา  เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
********
กำหนดการ
วันและเวลา
และ
ระเบียบปฏิบัติในการสอบ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
11 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง (ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสรรพากร) เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- - -
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานของ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- รายชื่อผู้มีสิทธิ
ประกาศรายชื่อ
21 กันยายน 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงการคลัง (ตำแหน่ง รอง ผอ.สศค.) เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- - -
14 กันยายน 2555 รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของกรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555) - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- รายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

23 ถึง 31 กรกฏาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศวันเวลา สถานที่คัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
23 กรกฏาคม ถึง 7 สิงหาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 
เอกสารรายละเอียด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- - -
25 มิถุนายน ถึง 13 กรกฏาคม 2555 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เอกสารรายละเอียด

เอกสารแสดงความจำนง
เข้ารับการคัดเลือก
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6
อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- - -
19 ถึง 29 มิถุนายน 2555 รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศวันเวลา สถานที่คัดเลือก
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
21 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน 2555 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา สังกัดกรมสรรพสามิต เอกสารรายละเอียด กรมสรรพสามิต ชั้น 5 เลขที่ 1488
ถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
- - -
15 พฤษภาคม 2555 รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554) - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
28 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) จำนวน 3 อัตรา  เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศวันเวลา สถานที่คัดเลือก
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
30 เมษายน 2555 รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานรัฐมนตรี - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
- ประกาศรายชื่อ
20-30 มีนาคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

- -
12-20 มีนาคม 2555 ประกาศกองทุนออมแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
กองทุนการออมแห่งชาติ(สำนักงานชั่วคราว)สำนักนโยบายการออมการลงทุน ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - - -
27 กุมภาพันธ์ 2555 รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นำมาจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554) - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
-
16 กุมภาพันธ์ 2555
ขยายเวลาถึงวันที่ 11 เมษายน 2555
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด จำนวน 1 อัตรา
เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
เอกสารขยายเวลา
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - - -
 14 กุมภาพันธ์ 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา
เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ระเบียบ
วันเวลา และสถานที่สอบ


--------------

ประกาศรายชื่อ


ระเบียบ
วันเวลา และสถานที่สอบ


--------------

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
23 มกราคม 2555 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ระเบียบ
วันเวลา และสถานที่สอบ


-----------
ประกาศรายชื่อ

ระเบียบ
วันเวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
6 มกราคม 2555
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เอกสารรายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-


ประกาศรายชื่อ

-