ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปีปัจจุบัน  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2556
 
วันรับสมัคร ตำแหน่ง รายละเอียด หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศขึ้นบัญชี
12 ธันวาคม 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
 
 ประกาศรายชื่อ
20 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ

...สอบสัมภาษณ์วันที่  20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.


ประกาศรายชื่อ
20 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
 
...สอบสัมภาษณ์วันที่  23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น.

ประกาศรายชื่อ
11 - 22 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง เศรษฐกร , นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโทและปริญญาตรี) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
**ขยายเวลาถึงวันที่  6 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ) **
**ยกเลิกช่องทางการรับสมัคร (เอกสารแนบ) **

**เลื่อนกำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) (เอกสารแนบ) **

เอกสารรายละเอียด

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
 ประกาศรายชื่อ


กำหนดการสอบฯ และสถานที่
ประกาศรายชื่อ
ประกาศ
รายชื่อขึ้นบัญชี
นวก.เงินและบัญชี ป.โท


ประกาศรายชื่อ

7 - 21 พฤศจิกายน 2556

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สป.กค สร. 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
**ขยายเวลาถึงวันที่  6 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ) **
เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-  -

 ประกาศรายชื่อ
30 สิงหาคม 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จากบัญชีรายชื่อของกรมสรรพสามิต
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-  ประกาศรายชื่อ


 ประกาศรายชื่อ
2 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซสจำกัด
เอกสารรายละเอียด
บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์
วิสเซสจำกัด
22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ชั้น 2
ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (www.ktbcs.co.th)
- - -
1 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
**ขยายเวลาถึงวันที่  16 กันยายน 2556 (เอกสารแนบ) **
เอกสารรายละเอียด
-ใบสมัคร-
สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 15 เลขที่ 99
หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- - -
16 สิงหาคม 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
15 สิงหาคม 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งนิติกร จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนิติกร ของสำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
13 สิงหาคม 2556 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสนง.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ


15 กรกฏาคม ถึง 9 สิงหาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี)
**แจ้งขยายเวลารับสมัครเป็นถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (เอกสารแนบ)**
เอกสารรายละเอียด

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
4 มิถุนายน 2556 รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-  ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
9 พฤษภาคม 2556 รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ

7- 27 พฤษภาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
29 เมษายน ถึง 21 พฤษภาคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
**แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในวันที่ 11 มิ.ย.56 จากห้องประชุมวายุภักษ์ 4 เป็น ห้องประชุม ป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง**

เอกสารรายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ


 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
22 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโทและปริญญาตรี)
เอกสารรายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
 ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ

25 มีนาคม ถึง
11 เมษายน 2556

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 
เอกสารรายละเอียด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- - -
11 ถึง 20 มีนาคม 2556

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ปวช.)
ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา (ม.6)
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา (ม.3)
**ขยายเวลาเป็น  21 - 29 มีนาคม 2556 (เอกสารแนบ) **
เอกสารรายละเอียด
*****
ใบสมัคร

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ
จนท.ธุรการ
พนง.บริการ

วันเวลา-สถานที่สอบ
เพิ่มเติม:
พนง.ขับรถยนต์
วันเวลา-สถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อ
จนท.ธุรการ
พนง.บริการ

พนง.ขับรถยนต์

 

ประกาศรายชื่อ
พนง.ขับรถยนต์
จนท.ธุรการ
พนง.บริการ

18 ถึง 31 มกราคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เอกสารรายละเอียด
*****
ใบสมัคร
สำนักงานกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 10
อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-202-1307
แฟกซ์ 02-246-1789
ในวันและเวลาราชการ
 -
25 มกราคม 2556 รายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จากบัญชีรายชื่อตำแหน่งนิติกร ของกรมศุลกากร
ตามเอกสารแนบ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ

14 - 25 มกราคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
เอกสารรายละเอียด

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ