ข้อมูลข่าวสมัครงานย้อนหลัง  :  ปีปัจจุบัน  :  ปี2556  :  ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :

ข่าวรับสมัครงาน กระทรวงการคลัง 2557
 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
23 ถึง 30 ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิปวช.) 6 อัตรา รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
17 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของ กรมการปกครอง - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
16 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง จากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
-
26 พฤศจิกายน ถึง 9ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 6 อัตรา รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้นที่ 16 เลขที่ 63
ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- - -
24 พฤศจิกายน ถึง 4ธันวาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5125

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
10-14 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ สนง.สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- - -
16 กันยายน ถึง 25 กันยายน 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 อัตรา รายละเอียด
และใบสมัคร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310 - - -
25 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนิติกร(ปริญญาตรี) 5 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) 1 อัตรา
รายละเอียด
และใบสมัคร
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
ตำแหน่งนิติกร
****
ประกาศรายชื่อ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
****

ประกาศรายชื่อ
ตำแหน่งนิติกร
18-26 สิงหาคม 2557
และตั้งแต่ 27 สิงหาคม ถึง 12 กันยายน 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 5 อัตรา
**ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่  12 กันยายน 2557**
รายละเอียด
และใบสมัคร

(เอกสารขยายเวลา)
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ
- สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
5-14 สิงหาคม 2557 กองทุนการออมแห่งชาติรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน (วุฒิปริญญาตรี)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการ 1 อัตรา
1.รายละเอียด
และ

2.ใบสมัคร

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
ชั้น 5
ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-273-9020 ต่อ 3633,3634,3155

- - -
19 มิถุนายน 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจากบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ สคร. และสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
19-30 พฤษภาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาโทและปริญญาตรี) 2 อัตรา และตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
รายละเอียด
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5145
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
11 เมษายน 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจากบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมการขนส่งทางบก - สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
17 - 21 มีนาคม 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต (ปวช. หรือ ปวส.) 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 ขึ้นไป) 1 อัตรา
เอกสารรายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ สนง.สรรพสามิตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 2
เลขที่ 889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ...(ข้อมูลเพิ่มเติม)...
- - -
17 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- ประกาศรายชื่อ

 
 ประกาศรายชื่อ