ข่าวสมัครงานปี 2558


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
21 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศรายชื่อ

 

9 ธันวาคม
2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา

รายละเอียด

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th

     
14 -22 ธันวาคม 2558 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ

แจ้งเลื่อนการสอบ คัดเลือก
จากเดิม วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
เป็น
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น.


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
1 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมที่ดิน)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ

26 พ.ย.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

วัน เวลา สถานที่


ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
24 พฤศจิกายน 2558 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
และยกเลิกบัญชี
30 พ.ย.- 9 ธ.ค.
2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
....
ขยายเวลา

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
9 - 30 พฤศจิกายน
2558

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
      - จำนวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 80 อัตรา
  2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
      - จำนวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา
  3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
      - จำนวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา
  4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      - จำนวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 35 อัตรา
  5 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
      - จำนวนตาแหน่งว่างครั้งแรก 12 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ www.customs.go.th/

รายละเอียด

กรมศุลกากร ชั้น 2 อาคารสโมสรกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร

**สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th
 5 พฤศจิกายน 2558

รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อ
20 ตุลาคม 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.ghbank.co.th/

รายละเอียด

สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

     
26-30 ตุลาคม 2558 รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรารายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
จากเดิม วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.
เป็น วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น.

ประกาศรายชื่อ
5 ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมธนารักษ์)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
29 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของกรมการพัฒนาชุมชน )สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
20-24 กรกฎาคม 2558 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ www.customs.go.th/


รายละเอียด
กรมศุลกากร ชั้น 2 อาคารสโมสรกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร      
17 – 31 กรกฎาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.ghbank.co.th/
รายละเอียด

สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 10 อาคาร 1 เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

     
6 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.liquor.or.th/


รายละเอียด

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110      
2-29 กรกฎาคม 2558
ขยายเวลา
จนถึง 28 สิงหาคม 2558
รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป (ผู้บริหารสูงสุดของ บสย.)


รายละเอียด
ขยายเวลา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310      
17-25 มิถุนายน 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/รายละเอียด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
15-18 มิถุนายน 2558

รับสมัครพนักงานและลูกจ้างสามัญ กองทุนการออมแห่งชาติ

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.fpo.go.th/รายละเอียด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ (สำนักงานชั่วคราว)
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
     
8 มิถุนายน 2558 คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในฎิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
8-22 พฤษภาคม 2558

สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.fpo.go.th/

รายละเอียด
ใบสมัคร

กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ (สำนักงานชั่วคราว)
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
     
6-20 พฤษภาคม 2558

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.fpo.go.th/

รายละเอียด
ใบสมัคร
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400      
6-15 พฤษภาคม 2558

รับสมัครผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนสมาชิก และสมาชิกสัมพันธ์ กองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.fpo.go.th/


รายละเอียด

กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ (สำนักงานชั่วคราว)
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  ประกาศรายชื่อ  
6-15 พฤษภาคม 2558

รับสมัครพนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.fpo.go.th/


รายละเอียด
เอกสารแนบ
ใบสมัคร
กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ (สำนักงานชั่วคราว)
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
  ประกาศรายชื่อ  
30 เมษายน-29 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.exim.go.th/


รายละเอียด
และใบสมัคร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ส่วนเลขานุการ สำนักบริหาร
ชั้น 18  อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

     
29 เมษายน2558 - 12 พฤษภาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานฟ้องร้องและบังคับคดี ฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่นิเทศน์กิจการเครือข่าย ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/


รายละเอียด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
29 เมษายน2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ใช้บัญชีของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ
27 เมษายน2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
(ใช้บัญชีของกรมการบินพลเรือน)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ประกาศรายชื่อ
23 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการจัดสรรและกู้ยืม จำนวน 2 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
9-20 มีนาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
3 ถึง 16 มีนาคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
2 ถึง 17 มีนาคม 2558
ขยายเวลา
18-31 มีนาคม 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท)(ปริญญาตรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

รายละเอียด

ขยายเวลา
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเลขานุการกรม สบน.
ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5125,5145
     
23 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 (วุฒิปวช.) 1 อัตรา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://bangkok2.excise.go.th/
รายละเอียด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร      
12 ถึง 22 มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**หมายเหตุ ติดตามการประกาศผลฯ ที่ http://www.studentloan.or.th/
รายละเอียด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 2
ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
     
5 ถึง 9 มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(วุฒิปวช.) 1 อัตรา
รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข่าวสมัครงานเก่า  ปี2560  :  ปี2559 : ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :