ข่าวสมัครงานปี 2559


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
30 ธ.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริการ


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ
28 พ.ย. 2559

รับโอนข้าราชการพลเรือน
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
สังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรววงการคลัง
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
25 พ.ย. 2559

รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
 
21 พ.ย. 2559

รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

รายละเอียด ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ชั้น 8
ถนนสาทรใต้ แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
 
18 ต.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 ราย


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ 
3 ต.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ใช้บัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
22 ส.ค. 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ใช้บัญชีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
16 - 26 ส.ค. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร 8 ตำแหน่ง

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา 
ประกาศรายชื่อ
 
ประกาศรายชื่อ


แจ้งเปลี่ยนแปลง
การรายงานตัว

จากเดิม วันพุธที่ 9 ฑฤศจิกายน 2559
เป็น
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
8 ส.ค. 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
4 - 18 ส.ค. 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 ประกาศรายชื่อ  ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
27 ก.ค. 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการค้าภายใน)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
21 ก.ค.-3 ส.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ 

 ประกาศรายชื่อ 
6 -12 ก.ค. 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
จำนวน 4 ตำแหน่ง


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา

 ประกาศรายชื่อ
--------------
ทุกคนเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. 

ประกาศรายชื่อ
8 มิ.ย. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รายละเอียด

ใบสมัคร

สำนักนโยบายระบบคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน ชั้น 6 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ ดาวโหลดใบสมัครทาง www.fpo.go.th หรือ www.mof.go.th
     
30 พ.ค. 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา

 ประกาศรายชื่อ

 ประกาศรายชื่อ
18 -27 พ.ค. 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 ประกาศรายชื่อ


 ประกาศรายชื่อ
 ประกาศรายชื่อ
29 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านนิติศาสตร์)(ใช้บัญชีของกรมสรรพากร)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 
ประกาศรายชื่อ

 


ประกาศรายชื่อ

 

18 มกราคม 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฏิบัติการ
(ใช้บัญชีของกรมธนารักษ์)สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น6
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
5 -29 มกราคม 2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปี2559


รายละเอียด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สำนักบริหาร ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
   
ข่าวสมัครงานเก่า :  ปี2560  :  ปี2559 :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :