ข่าวสมัครงานปี 2560


 
วันรับสมัคร /
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง รายละเอียด
การรับสมัคร
หน่วยงาน/สถานที่รับสมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
ประกาศขึ้นบัญชี
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ประกาศรายชื่อ
27 ธ.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ประกาศรายชื่อ
27 พ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการและบัญชีปฎิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎบัติการ (ใช้บัญชีของกรมการขนส่งทางบก)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

21 ก.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

15-31 ส.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ


รายละเอียด

ฝ่ายเลขานุการ กองทุนการออมแห่งชาติ อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
8 ส.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม)

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ

25 - 28 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎบัติงาน

  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏบัติการ
2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
28 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ 


ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อ
26 มิ.ย. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ (ใช้บัญชีของกรมบัญชีกลาง)

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา


ประกาศรายชื่อ

25 เม.ย. 2560

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


21 เม.ย. 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 


ประกาศไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
7 มี.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ
------
สถานที่ และวันเวลา 


ประกาศ


ไม่มีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
2 มี.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


รายละเอียด
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ


ประกาศรายชื่อ
9 ม.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายละเอียด สำนักทรัพยากรมนุษย์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th 
 
ข่าวสมัครงานเก่า   ปี2560 :  ปี2559 :  ปี2558 :  ปี2557  :  ปี2556  :    ปี2555  :  ปี2554  :  ปี2553   :  ปี2552  :  ปี2551  :  ปี2550  :  ปี2549  :