รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - นายเล้ง ศรีสมวงศ์

 
 
 
นายเล้ง ศรีสมวงศ์
10 มกราคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488