ตารางสรุปกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งแบ่งตามกลุ่มกิจกรรม 7 กลุ่ม

 

ตารางสรุปกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งแบ่งตามกลุ่มกิจกรรม 7 กลุ่ม
ลำดับ กลุ่มกิจกรรม หน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม/มลพิษ กรมสรรพากร 1. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ถึง 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รายละเอียดเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 : ฉบับที่ 3: ฉบับที่ 4 :ฉบับที่ 5: ฉบับที่ 6
4. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2515
5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516
6. พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
7. พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
8. พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
9. พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริษัทที่ให้ใช้ความในหมวด 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บังคับพ.ศ. 2534
10. ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง กำหนดองค์การสถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 28 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
11. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
12. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) เรื่อง การแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
13. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเงินได้และแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    ธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555
2 กลุ่มประกอบการธุรกิจขยะ/พลังงาน ไม่มี  ไม่มี
 3  กลุ่มการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
     บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด  
     บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
 4  กลุ่มที่อยู่อาศัย  สำนักงาน คปภ.  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
 5  กลุ่มประกอบกิจการอุตสาหกรรม  กรมศุลกากร  1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
2. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2559 เรื่อง การดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี และของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
 6  กลุ่มป่าไม้ การบุกรุกป่า ไม้พะยูง  ไม่มี  ไม่มี
 7  กลุ่มการใช้รถใช้ถนน การจราจร การขับรถเร็ว เมาสุรา  สำนักงาน คปภ.  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ข้อมูลเพิ่อเติม จากสำนักงาน คปภ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ชุดที่ 1) (ชุดที่ 2)