รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย

 
 
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
26 สิงหาคม 2439 - 1 มิถุนายน 2449