รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา
กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2429