รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

 
 
 
พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)
18 กรกฎาคม 2493 - 28 พฤศจิกายน 2494