แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-126-5800 
โทรสาร 02-273-9408


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 02-126-5900
โทรสาร 02-273-9790