รัฐมนตรีว่าการ อดีต-ปัจจุบัน

 

 
  นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
  19 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
     
 
  นายสมหมาย ภาษี
  31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558
     
 
  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
  18 มกราคม 2555 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
     
  thirachai.jpg
  นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
  9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
     
  korn_221251.jpg
  นายกรณ์ จาติกวณิช
  20 ธันวาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
     
  suchat-tara_4_2551_105.jpg
  นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
  24 กันยายน 2551 - 19 ธันวาคม 2551
     
  pmof01.png
  นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
  6 กุมภาพันธ์ 2551 - 23 กันยายน 2551
     
 
  นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
  7 มีนาคม 2550 - 1 กุมภาพันธ์ 2551 
     
  1.jpg
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
  8 ตุลาคม 2549 - 28 กุมภาพันธ์ 2550
 
thanong.gif
  นายทนง พิทยะ
  2 สิงหาคม 2548 - 19 กันยายน 2549
21 มิถุนายน 2540 - 24 ตุลาคม 2540
 
  suchat.gif
  ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ
  8 กุมภาพันธ์ 2546 - 10 มีนาคม 2547
  s1.gif
  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
  11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2548
10 มีนาคม 2547 - 10 มีนาคม 2548
3 ตุลาคม 2545 - 8 กุมภาพันธ์ 2546
17 กุมภาพันธ์ 2544 - 3 ตุลาคม 2545
  tharin.gif
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
  14 พฤศจิกายน 2540 - 16 กุมภาพันธ์ 2544
28 กันยายน 2535 - 17 กรกฎาคม 2538
  kosit.gif
  นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  24 ตุลาคม 2540 - 13 พฤศจิกายน 2540
  aum.gif
  นายอำนวย วีรวรรณ
  29 พฤศจิกายน 2539 - 21 มิถุนายน 2540
12 มีนาคม 2523 - 11 มีนาคม 2524
  chai.gif
  นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
  15 ตุลาคม 2539 - 28 พฤศจิกายน 2539 (รักษาการ)
  bradee.gif
  นายบดี จุณณานนท์
  28 พฤษภาคม 2539 - 15 ตุลาคม 2539
  sura.gif
  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
  18 กรกฎาคม 2538 - 28 พฤษภาคม 2539
  panut.gif
  นายพนัส สิมะเสถียร
 

18 มิถุนายน 2535 - 27 กันยายน 2535

  sutee.gif
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์
  17 เมษายน 2535 - 17 มิถุนายน 2535
6 มีนาคม 2534 - 16 เมษายน 2535
11 สิงหาคม 2529 - 8 สิงหาคม 2531
  banhan.gif
  นายบรรหาร ศิลปอาชา
  14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
  veera.gif
  นายวีรพงษ์ รามางกูร
  26 สิงหาคม 2533 - 13 ธันวาคม 2533
  pramon.gif
  นายประมวล สภาวสุ
  9 สิงหาคม 2531 - 26 สิงหาคม 2533
  sum.gif
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล
  7 พฤษภาคม 2526 - 10 สิงหาคม 2529
11 มีนาคม 2524 - 6 พฤษภาคม 2526
11 กุมภาพันธ์ 2523 - 11 มีนาคม 2523
30 พฤษภาคม 2517 - 20 กุมภาพันธ์ 2518
  suk.gif
  พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
  24 พฤษภาคม 2522 - 11 กุมภาพันธ์ 2523
  supat.gif
  นายสุพัฒน์ สุธาธรรม
  12 พฤศจิกายน 2520 - 23 พฤษภาคม 2522
22 ตุลาคม 2519 - 11 พฤศจิกายน 2520
  savat.gif
  นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
  4 ตุลาคม 2519 - 21 ตุลาคม 2519
21 เมษายน 2519 - 4 ตุลาคม 2519
21 กุมภาพันธ์ 2518 - 16 มีนาคม 2518
  boon.gif
  นายบุญชู โรจนเสถียร
  17 มีนาคม 2518 - 20 เมษายน 2519
  boonma.gif
  นายบุญมา วงศ์สวรรค์
  16 ตุลาคม 2516 - 29 พฤษภาคม 2517
  sam.gif
  นายเสริม วินิจฉัยกุล
  19 ธันวาคม 2515 - 15 ตุลาคม 2516
11 มีนาคม 2512 - 17 ธันวาคม 2515
8 กรกฎาคม 2508 - 10 มีนาคม 2512
1 มกราคม 2501 - 20 ตุลาคม 2501
26 กันยายน 2500 - 31 ธันวาคม 2500
  2.gif
  นายสุนทร หงส์ลดารมภ์
  11 ธันวาคม 2506 - 8 กรกฎาคม 2508
1 พฤษภาคม 2502 - 10 ธันวาคม 2506
  3.gif
  นายโชติ คุณะเกษม
  10 กุมภาพันธ์ 2502 - 1 พฤษภาคม 2502
  4.gif
  นายพจน์ สารสิน
  23 กันยายน 2500 - 26 กันยายน 2500
  5.gif
  พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
  31 มี.ค. 2500 - 16 ก.ย. 2500
  6.gif
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
  28 มีนาคม 2495 - 30 มีนาคม 2500
8 ธันวาคม 2494 - 27 มีนาคม 2495
10 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
17 ธันวาคม 2484 - 9 มีนาคม 2485
  7.gif
  พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
  29 พฤศจิกายน 2494 - 7 ธันวาคม 2494
  8.gif
  พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)
  18 กรกฎาคม 2493 - 28 พฤศจิกายน 2494
  9.gif
  จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
  13 ตุลาคม 2492 - 18 กรกฎาคม 2493
  10.gif
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
  28 มิถุนายน 2492 - 13 ตุลาคม 2492
30 พฤศจิกายน 2491 - 27 มิถุนายน 2492
25 กุมภาพันธ์ 2491 - 8 เมษายน 2491
11 พฤศจิกายน 2490 - 24 กุมภาพันธ์ 2491
  11.gif
  พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)
  15 เมษายน 2491 - 30 พฤศจิกายน 2491
  12.gif
  นายวิจิตร ลุลิตานนท์
  31 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
24 สิงหาคม 2489 - 30 พฤษภาคม 2490
  13.gif
  หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
  24 มีนาคม 2489 - 23 สิงหาคม 2489
20 ธันวาคม 2481 - 17 ธันวาคม 2484
  14.bmp
  พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)
  2 กุมภาพันธ์ 2489 - 24 มีนาคม 2489
  15.bmp
  นายดิเรก ชัยนาม
  19 กันยายน 2488 - 1 กุมภาพันธ์ 2489
1 กันยายน 2488 - 18 กันยายน 2488
  16.bmp
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์
  10 มกราคม 2488 - 31 สิงหาคม 2488
  17.bmp
  พันตรี ควง อภัยวงศ์
  2 สิงหาคม 2487 - 10 มกราคม 2488
  18.bmp
  พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)
  21 ธันวาคม 2480 - 19 ธันวาคม 2481
10 สิงหาคม 2480 - 21 ธันวาคม 2480
12 กุมภาพันธ์ 2479 - 9 สิงหาคม 2480
  19.bmp
  พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
  1 สิงหาคม 2478 - 12 กุมภาพันธ์ 2479
  20.bmp
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
  22 กันยายน 2477 - 1 สิงหาคม 2478
  21.bmp
  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ศรีธรรมาธิเบศ ณ สงขลา)
  16 ธันวาคม 2476 - 21 กันยายน 2477
24 มิถุนายน 2476 - 15 ธันวาคม 2476
  22.bmp
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
  10 ธันวาคม 2475 - 23 มิถุนายน 2476 (รัฐมนตรี)
29 มิถุนายน 2475 - 10 ธันวาคม 2475 (เสนาบดี)
  23.bmp
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
  9 เมษายน 2475 - 29 มิถุนายน 2475
17 มกราคม 2465 - 26 ตุลาคม 2472
  24.bmp
  พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
  1 เมษายน 2473 - 9 เมษายน 2475
26 ตุลาคม 2472 - 31 มีนาคม 2473 (รั้งตำแหน่ง)
  25.bmp
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนารถ
  1 เมษายน 2451 - 17 มกราคม 2465
17 กุมภาพันธ์ 2450 - 31 มีนาคม 2450 (รั้งตำแหน่ง)
  26.bmp
  พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)
  1 มิถุนายน 2449 - 17 กุมภาพันธ์ 2450
  27.bmp
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
  26 สิงหาคม 2439 - 1 มิถุนายน 2449
  28.bmp
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนศิริธัชสังกาศ
  23 ธันวาคม 2437 - 26 สิงหาคม 2439
  29.bmp
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  21 มีนาคม 2435 - 23 ธันวาคม 2437
  30.bmp
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
  พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2435
  31.bmp
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
  พ.ศ. 2416 - พ.ศ. 2429