คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2555
    ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 6 เดือน
31 ก.ค. 2555
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
31 ก.ค. 2555
 
ปี 2554
    ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
31 ก.ค. 2555
    ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
13 มิ.ย. 2554
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
7 มี.ค. 2554
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
19 ม.ค. 2554
       
ปี 2553
  ตัวชี้วัด เรื่อง การพัฒนากฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
19 เม.ย. 2553
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
5 เม.ย. 2553
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
9 ก.พ. 2553
  ร่างรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1 ธ.ค. 2552