ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานเสวนา “การลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย”