เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
KNIGHT GRAND COMMANDER
(SECOND CLASS, HIGHER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

ประกอบด้วย

1. ดวงตราห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 5 เซนติเมตร สวมคอ
2. ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบสีชมพู
กว้าง 5 เซนติเมตร สวมคอ

ดาราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
KNIGHT GRAND COMMANDER
(SECOND CLASS, HIGHER GRADE)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO (LADIES)
สำหรับพระราชทานฝ่ายใน

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับสายสะพายหรือห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าซ้าย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย

 

ในกรณีแต่งครึ่งยศ
ดวงตราห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าซ้าย (กรณีแต่งครึ่งยศหรือสวมสายสะพายอื่น)

 


ดวงตราห้อย กับแพรแถบสีชมพู
กว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ

 กลับไปหน้าหลัก