เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี
ชั้นที่ 4 อัศวิน
"ASVIN" (COMPANION)
OF THE HONOURABLE ORDER OF RAMA

ประกอบด้วย

ดวงตรามีลักษณะเช่นเดียวกับโยธินแต่ย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3.2 เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก