เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 4 "จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย"
COMPANION (FOURTH CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบมีดอกไม้จีบติดกับแพรแถบ สำหรับบุรุษประดับทีอกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบมีดอกไม้จีบ
ติดบนแพรแถบ
สำหรับบุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นที่ 4 "จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย"
COMPANION (FOURTH CLASS)
OF THE MOST NOBLE ORDER
OF THE CROWN OF THAILAND (LADIES)

ประกอบด้วย

ดวงตราห้อยกับแพรแถบมีดอกไม้จีบติดกับแพรแถบ
สำหรับสตรีแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

ดวงตราห้อยกับแพรแถบมีดอกไม้จีบ
ติดกับแพรแถบ
สำหรับสตรีแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก