เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.)
KNIGHT GRAND CORDON(SPECIAL CLASS)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

ประกอบด้วย

1. ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อยหรือห้อยกับสายสะพาย(อย่างใดอย่างหนี่ง)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
3. แพรจีบสีขาวสำหรับกลัดทับสายสร้อยเหนือบ่าทั้งสองข้าง
4. ดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้าสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

กรณีใช้ดวงตราห้อยกับสายสร้อย

 

ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อย พร้อมแพรจีบสีขาว

ดวงตราตติยานุจุลจอมเกล้า
สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

แพรจีบสีขาวสำหรับกลัดทับสายสร้อย
เหนือบ่าทั้งสองข้าง

 

กรณีใช้ดวงตราห้อยกับสายสะพาย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก