เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
KNIGHT GRAND CROSS(FIRST CLASS)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO
สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

ประกอบด้วย

1. ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อยหรือห้อยกับสายสะพาย(อย่างใดอย่างหนี่ง)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
3. แพรจีบสีขาวสำหรับกลัดทับสายสร้อยเหนือบ่าทั้งสองข้าง

กรณีใช้ดวงตราห้อยกับสายสร้อย

 

ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสร้อย พร้อมแพรจีบสีขาว

แพรจีบสีขาวสำหรับกลัดทับสายสร้อย
เหนือบ่าทั้งสองข้าง

 

กรณีใช้ดวงตราห้อยกับสายสะพาย

 

ดวงตราห้อยกับสายสะพาย

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า(ป.จ.)
KNIGHT GRAND CROSS(FIRST CLASS)
OF THE MOST ILLUSTRIOUS ORDER
OF CHULA CHOM KLAO(LADIES)
สำหรับพระราชทานฝ่ายใน

ประกอบด้วย

1. ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย หรือห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าซ้าย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ดวงตราสำหรับห้อยกับสายสะพาย

ดาราสำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

 

ในกรณีแต่งครึ่งยศ
มีดวงตราห้อยกับแพรแถบสีชมพูกว้าง 5เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าซ้าย (กรณีแต่งครึ่งยศหรือสวมสายสะพายอื่น)

 

ดวงตราห้อยกับแพร
แถบสีชมพูกว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ
ประดับที่หน้าบ่าซ้าย

 กลับไปหน้าหลัก