การที่ใช้คำแปลชื่อตระกูลและชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยด้วยศัพท์ที่ไม่มีในสังคมไทย เช่น Kninght, Knight Commander โดยที่สังคมไทยไม่เคยมีนักรบประเภทที่เรียกว่า อัศวิน คือ Knight และยังใช้คำ Grand Gross ซึ่งหมายถึง มหากางเขน ซึ่งเป็นสิ่งเคารพนับถือของผู้นับถือคริสต์ศาสนา มาเทียบกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย นอกจากนี้ ยังใช้คำหมายถึงตระกูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยด้วยคำว่า Order ซึ่งหมายถึงหมู่คณะของพระในคริสต์ศาสนาหรือชมรมของนักรบซึ่งเป็นอัศวิน ทั้งนี้ เป็นแต่เพียงการเทียบศักดิ์ศรีของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ให้เท่ากับระดับสากล
ในการที่ชาวต่างประเทศใช้คำเหล่านี้กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความเป็นมาจากเครื่องหมายประจำยศ และตำแหน่งของอัศวิน ซึ่งรวบรวมกันเป็นหมู่คณะขนาดเล็กด้วยความมีอุดมคติร่วมกัน เช่น ส่งเสริมความเป็นผู้กล้าหาญ รักษาเกียรติ รักความยุติธรรม มีความเมตตา สุภาพ อ่อนน้อม ปกป้องผู้รับความทุกข์ยาก ให้เกียรติสตรี เป็นต้น
เครื่องหมายหัวหน้าคณะ ได้แก่ รูปกางเขนขนาดใหญ่ ทำเป็นดาราติดอกเสื้อด้านซ้าย จึงเป็นที่มาของคำ Knight Grand Cross ซึ่งภายหลังมีเครื่องหมายประกอบด้วยสายสะพายและดวงตราห้อยสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น Grand Cross จึงเป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกว่าเป็นชั้นสูงสุด คือ มีสายสะพาย
สำหรับชั้นรองลงมา คือ ชั้น ๒ Knight Commander จะมีเครื่องหมายกางเขนขนาดเล็กกว่าเป็นกรอบนอกในใจกลางเครื่องหมายอาจเป็นรูปนักบุญ รูปดอกไม้ รูปสัตว์ทรงพลัง เช่น นกอินทรี สิงโต หรือตัวอักษรย่อ แล้วแต่จะกำหนดกันไป
ชั้น ๓, ๔ และ ๕ เรียก Commander, Companion และ Member ไม่มีคำ Knight นำหน้า เพราะยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ เนื่องจากยังมีคุณสมบัติยังไม่ถึง ดังนั้น จึงให้เครื่องหมายว่าเพียงเป็นผู้ร่วมคณะ คือ Order รูปลักษณะของเครื่องหมายจะเล็กลงและขนาดแถบแพรต่างกันไป
ฉะนั้น ทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยจึงเทียบชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ชั้นที่ ๓ , ๔ และ ๕ เช่นดังที่กล่าวมาแล้ว เช่น
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : Companion (Fourth Class) of The Most Noble Order of the Crown of Thailand.
เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย : Member (Fifth Class) of The Most Noble Order of the Crown of Thailand.
ถึงแม้ Order ของอัศวินในทวีปยุโรปจะเลิกล้มไปแล้ว แต่เครื่องหมายตำแหน่งอันมีเกียรติของคณะอัศวินมิได้เลิกล้ม เพราะ พระมหากษัตริย์ในประเทศต่างๆ ซึ่งเคยทรงเป็นหัวหน้าของคณะอัสวินยังมีอยู่ พระมหากษัตริย์เหล่านั้นจึงทรงใช้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ และสังคมในสายงานต่างๆ ทั้งทหาร พลเรือน บุรุษ และสตรี
ประเทศใดที่กำหนดว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด สตรีมีสิทธิได้รับพระราชทานในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แทนที่จะใช้คำ Knight จะเป็นคำว่า Dame เช่น Dame Grand Cross และ Dame Commander
ส่วนการคงคำ Order ไว้ก็เพื่อระลึกถึงที่มาของเครื่องหมายดั้งเดิมว่ามาจากคณะใด ประเทศใด
ในการแปลคำชั้นสายสะพายของไทย ใช้คำ Cordon เพิ่มขึ้นจากคำ Grand Cross เฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีชั้นพิเศษ เช่น
ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
มหาวชิรมงกุฏ : Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
คำ Cordon นี้บางประเทศในทวีปยุโรป ใช้กับผู้ได้รับสายสะพายซึ่งมิได้นับถือคริสต์ศาสนา เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำ Grand Cross.