ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
๒. เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
๓. เหรียญบำเหน็จในราชการ
๔. เหรียญบำเหน็จในพระองค์
๕. เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ

สำหรับเหรียญที่ระลึก ให้ถือเหรียญที่ระลึกของทางราชการมาก่อนเหรียญที่ระลึก ซึ่งมิใช่เป็นของทางราชการ และถืออาวุโสในการสร้างก่อนหลังของเหรียญแต่ละชนิด เป็นการเรียงลำดับ ซึ่งจะได้ถือลำดับดังต่อไปนี้
ชื่อ อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ
๑. ราชมิตราภรณ์ ร.ม.ภ. The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn.
๒. มหาจักรีบรมราชวงศ์ ม.จ.ก. Knight of the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri.
๓. นพรัตนราชวราภรณ์ น.ร. Knight of the Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems.
๔. ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ ป.จ.ว. Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๕. รัตนวราภรณ์ ร.ว. The Ratana Varabhorn Order of Merit.
๖. ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ. Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๗. รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี) ส.ร. "Senangapati" (Knight Grand Commander) of the Honourable Order of Rama.
๘. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ม.ป.ช. Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๙. มหาวชิรมงกุฏ ม.ว.ม. Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๐. ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช. Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๑๑. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ป.ม. Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๒. ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ป.ภ. Knight Grand Cross (First Class) of the Most Admirable Order of the Diredgunabhorn.
๑๓. ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ท.จ.ว. Knight Grand Commander (Second Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๑๔. รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน) ม.ร. "Maha Yodhin" (Knight Commander) of the Honorable Order of Rama.
๑๕. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๑๖. ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย ท.ม. Knight Commander (Second Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๑๗. ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ท.ภ. Knight Commander (Second Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๑๘. ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ. Knight Commander (Second Class, lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๑๙. รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน) ย.ร. "Yodhin" (Commander) of the Honourable of Rama.
๒๐. วัลลภาภรณ์ ว.ภ. The Vallabhabhorn Order.
๒๑. ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ต.จ.ว. Grand Companion (Thrid Class, higher grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๒๒. รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน) อ.ร. "Asvin" (Companion) of the Honourable Order of Rama.
๒๓. ตริตาภรณ์ช้างเผือก ต.ช. Commander (Third Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๒๔. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย ต.ม. Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๒๕. ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ต.ภ. Commander (Third Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๒๖. รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ The Boy Scout Citation Medal (Special Class).
๒๗. ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ. Companion (Third Class, Lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๒๘. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จ.ช. Companion (Fourth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๒๙. จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย จ.ม. Companion (Fourth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๓๐. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จ.ภ. Companion (Fourth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๓๑. ตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ. Junior Companion of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๓๒ จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ. Fourth Class of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.
๓๓. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช. Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant.
๓๔. เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย บ.ม. Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.
๓๕. เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ บ.ภ. Member (Fifth Class) of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn.
๓๖. ตราวชิรมาลา ว.ม.ล. Member of the Vajira Mala Order.
เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
๓๗. เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร ร.ม.ก. Member of "The Rama Medal for Gallantry in Action" of the Honourable Order of Rama.
๓๘. เหรียญรามมาลา ร.ม. Member of "The Rama Medal" of the Honourable Order of Tama.
๓๙. เหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ The Bravery Medal.
๔๐. เหรียญชัยสมรภูมิ ช.ส. The Victory Medal.
๔๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑ ส.ช.๑ Freeman Safeguarding Medal (First Class).
๔๒. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑ ส.ช.๒/๑ Freeman Safeguarding Medal (Second Class, First Category).
๔๓. เหรียญราชนิยม ร.น. The Rajaniyom Medal.
๔๔. เหรียญปราบฮ่อ ร.ม.ฮ. The Haw Campaign Medal.
๔๕. เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป ร.ส. The War Medal of B.E. 2461
๔๖. เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ร.ธ. The Safeguarding the Constitution Medal.
๔๗. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ ส.ช. ๒/๒ Freeman Safeguarding Medal (Second Class, Second Category).
๔๘. เหรียญศานติมาลา ศ.ม. The Santi Mala Medal.
เหรียญบำเหน็จราชการ
๔๙. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา ร.ด.ม. The Dushdi Mala.
๕๐. เหรียญช่วยราชการเขตภายใน ช.ร. The Medal of Service Rendered in the Interior.
๕๑. เหรียญราชการชายแดน ช.ด. The Border Service Medal.
๕๒. เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช. The Gold Medal (Sixth Class) of the White Elephant.
๕๓. เหรียญทองมงกุฏไทย ร.ท.ม. The Gold Medal (Sixth Class) of the Crown of Thailand.
๕๔. เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ร.ท.ภ. The Gold Medal (Sixth Class) of the Direkgunabhorn.
๕๕. เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช. The Silver Medal (Seventh Class) of the White Elephant.
๕๖. เหรียญเงินมงกุฏไทย. ร.ง.ม. The Silver Medal (Seventh Class) of the Crown of Thailand.
๕๗. เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ร.ง.ภ. The Silver Medal (Seventh Class) of the Direkgunabhorn.
๕๘. เหรียญจักรมาลา ร.จ.ม. The Chakra Mala Medal.
๕๙. เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ. The Chakrabarti Mala Medal.
๖๐. เหรียญศารทูลมาลา ร.ศ.ท. The Salatul Mala Medal.
๖๑. เหรียญบุษปมาลา ร.บ.ม. The Pushpa Mala Medal.
๖๒. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๑ The Boy Scout Commendation Medal (First Class).
๖๓. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒ The Boy Scout Commendation Medal (Second Class).
๖๔. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ The Boy Scout Commendation Medal (Third Class).
๖๕. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ The Boy Scout Citation Medal (First Class)..
๖๖. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ The Boy Scout Citation Medal (Second Class).
๖๗. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๓ The Boy Scout Citation Medal (Third Class).
เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์
๖๘. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔ ม.ป.ร. King Mongkut's Royal Cypher Medal (Rama IV).
๖๙. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๕ หรือ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
จ.ป.ร. king Chulalongkorn's Royal Cypher Medal (Rama V).
๗๐. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ว.ป.ร. King Vajiravudh's Royal Cypher Medal (Rama VI).
๗๑. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ป.ป.ร. King Prajadhipok's Royal Cypher Medal (Rama VII).
๗๒.เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘. อ.ป.ร. King Ananda Mahidol's Royal Cypher Medal (Rama VIII).
๗๓. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ภ.ป.ร. King Bhumibol Adulyadej's Royal Cypher Medal (Rama IX)
๗๔. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๕ ร.จ.ท. ๕ King Chulalongkorn's Rajaruchi Medal (Rama V).
๗๕. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๖ ร.จ.ท. ๖ King Vajiravudh's Rajaruchi Medal (Rama VI).
๗๖. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๗ ร.จ.ท. ๗ King Prajadhipok's Rajaruchi Medal (Rama VII).
๗๗. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ ร.จ.ท. ๙ King Bhumibol Adulyadej's Rajaruchi Medal (Rama IX).
เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก
๗๘. เหรียญสตพรรษมาลา ส.ม. The Centenary Medal.
๗๙. เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา ร.ศ. The Silver Jubiee Medal.
๘๐. เหรียญประพาสมาลา ร.ป.ม. The Prabas Mala Medal.
๘๑. เหรียญราชินี The Queen's Medal.
๘๒. เหรียญทวีธาภิเศก The Dvidhabhisek Medal.
๘๓. เหรียญรัชมงคล The Record Reign Medal.
๘๔. เหรียญรัชมังคลาภิเศก The Forty Years' Reign Medal.
๘๕. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๖ King Vajiravudh's Coronation Medal (Rama VI).
๘๖. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ King Prajadhipok's Coronation Medal (Rama VII).
๘๗. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๙ King Bhumibol Adulyadej's Coronation Medal (Rama IX).
๘๘. เหรียญชัย The Chai Medal.
๘๙.เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี The 150 Year Commemoration of Bangkok Medal.
๙๐. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ The 25th Buddhist Century Celebration Medal.
๙๑. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนิน-
เยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
Commemorative Medal of The Royal State Visits to the United States of Amerida and Europe.
๙๒. เหรียญรัชดาภิเษก The Silver Jubilee Medal of B.E. 2514
๙๓. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ-
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
Commemorative Medal of H.R.H. Prince Vajiralongkorn's
Investiture as Crown Prince.
๙๔. เหรียญสนองเสรีชน The Serving Free People Medal.
๙๕. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Commemorative Medal on the Occasion of the Elevation of
H.R.H. Princess Sirindhorn to the title of "Princess Maha Chakri".
๙๖. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี Commemorative Medal on the Occasion of the Rattanakosin Bicentennial.
๙๗. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-
พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๕0 พรรษา
Commemorative Medal on the Occasion of the 50th Birthday
Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit.
๙๘. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา-
บรมราชชนนี พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
Commemorative Medal on the Occasion of the 84th Birthday
Anniversary of H.R.H. Somdej Phra Sri Nakarindra Boromarajjonnani.
๙๙. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday
Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
๑๐๐. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัย
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
Commemorative Medal Marking His Majesty King Bhumibol
Adulyadej's Reign as the Longest in Thai History.
or
Commemorative Medal on the Occasion of the Longest Reign Celebrations.
๑๐๑. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ รอบ
Commemorative Medal on the Occasion of the 60th Birthday
Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit.
๑๐๒. เหรียญกาชาดสรรเสริญ The Red Cross Commendation Medal.
๑๐๓. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ The Red Cross Awards Medal (First Class).
๑๐๔. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ The Red Cross Awards Medal (Second Class).
๑๐๕. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๓ The Red Cross Awards Medal (Third Class).