รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

 
 
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์
21 มีนาคม 2435 - 23 ธันวาคม 2437