แถลงข่าว ปี 2541

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2541    

ข่าวที่ 166/2541 25 ธ.ค. 2541 เรื่อง รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2541
ข่าวที่ 165/2541 25 ธ.ค. 2541 เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) และเสริมสภาพคล่อง
ข่าวที่ 164/2541 25 ธ.ค. 2541 เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับสถานะของหนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ข่าวที่ 163/2541 18 ธ.ค. 2541 เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่6
ข่าวที่ 160/2541 18 ธ.ค. 2541 เรื่อง กระทรวงการคลังจัดสรรเงินกู้จาก ADB จำนวน 1,200 ล้านบาท ให้กับโครงการบัตรประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
ข่าวที่ 159/2541 18 ธ.ค. 2541 เรื่อง การแก้ปัญหาสภาพคล่องเพื่อการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี2541/42
ข่าวที่ 158/2541 16 ธ.ค. 2541 เรื่อง การประเมินหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน(Independent Third  PartyReview)ขององค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน(ปรส.)
ข่าวที่ 157/2541 16 ธ.ค. 2541 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประเทศไทยตามแผน Miyazawa
ข่าวที่ 156/2541 11 ธ.ค. 2541 เรื่อง ขอให้ประชาชนระวังการถูกหลอกให้สมัครเป็นสมาชิกโดยให้ผลตอบแทนสูง
ข่าวที่ 155/2541 4 ธ.ค. 2541  เรื่อง โครงการศึกษา วิจัยโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย
ข่าวที่ 154/2541 4 ธ.ค. 2541  เรื่อง การประชุมสุดยอกผู้นำเอเซียน ครั้งที่ 6
ข่าวที่ 153/2541 1 ธ.ค. 2541  เรื่อง หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ 6

เดือนพฤศจิกายน 2541  

ข่าวที่ 152/2541 27 พ.ย. 2541 เรื่อง คณะทำงานประสานมาตรการทางเศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลัง
ข่าวที่ 151/2541 27 พ.ย. 2541 เรื่อง แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากของประเทศที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ข่าวที่ 150/2541 27 พ.ย. 2541 เรื่อง รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2541
ข่าวที่ 149/2541 25 พ.ย. 2541 เรื่อง การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2541
ข่าวที่ 148/2541 25 พ.ย. 2541 เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข่าวที่ 147/2541 20 พ.ย. 2541 เรื่อง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เตรียมออกพันธบัตรฯ งวดแรก เพื่อซื้อเงินก็ที่อยู่อาศัย ตามโครงการออกพันธบัตรฯ 40,000 ล้านบาท
ข่าวที่ 146/2541 20 พ.ย. 2541 เรื่อง ความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสเปน
ข่าวที่ 145/2541 20 พ.ย. 2541 เรื่อง ผลการประชุมการเปิดเสรีทางการค้าเป็นรายสาขาตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค
ข่าวที่ 144/2541 18 พ.ย. 2541 เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข่าวที่ 143/2541 13 พ.ย. 2541 เรื่อง แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2542
ข่าวที่ 142/2541 6 พ.ย. 2541   เรื่อง การลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานขององค์การ เพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน(ปรส.)
                                               และบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.)
No. 141/2541    6 Nov 1998   RE: Joint Statement By The Visiting Japanese Delegation And The Ministry Of Finance Of Thailand.
ข่าวที่ 141/2541 6 พ.ย. 2541   เรื่อง แถลงการณ์ร่วมระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นและกระทรวงการคลัง
ข่าวที่ 140/2541 6 พ.ย. 2541   เรื่อง การป้องปรามธุรกิจซื้อขายเงินต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวที่ 139/2541 6 พ.ย. 2541   เรื่อง ผลการดำการตามหนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน จากกรองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5
ข่าวที่ 138/2541 6 พ.ย. 2541   เรื่อง มาตรการเสริมสถาพคล่อง

เดือนตุลาคม 2541    

ข่าวที่ 137/2541 16 ต.ค. 2541 เรื่อง เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่3
ข่าวที่ 136/2541 16 ต.ค. 2541 เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและธนาคารเอเชีย เกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 33
ข่าวที่ 135/2541 21 ต.ค. 2541 เรื่อง รายงานข้อมูลกระทรวงการคลัง ประจำดือนกันยายน 2541
ข่าวที่ 134/2541 16 ต.ค. 2541 เรื่อง ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อสนันสนุนการทำธุรกรรม Securitization ในประเทศไทย
ข่าวที่ 133/2541 16 ต.ค. 2541 เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข่าวที่ 132/2541 16 ต.ค. 2541 เรื่อง การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำ ประจำเดือนกันยายน 2541
ข่าวที่ 129/2541 7 ต.ค. 2541   เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 6)
ข่าวที่ 128/2541 7 ต.ค. 2541   เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 5)
ข่าวที่ 127/2541 5 ต.ค. 2541   เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 3)
ข่าวที่ 126/2541 5 ต.ค. 2541   เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 2)
ข่าวที่ 125/2541 5 ต.ค. 2541   เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2541 (รายงานครั้งที่ 1) บาลตลอดปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548)

เดือนกันยายน 2541   

No. 124/2541    29 Sep 98      RE: Criteria, conditions and procedures for financial institutions participating in the tier 1 and tier 2 capital support schemes of the Ministry of Finance
ข่าวที่ 124/2541 29 ก.ย. 2541  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับสถาบันการเงินที่ประสงค์จะขอเข้ารับความช่วยเหลือ จากกระทรวงการคลัง
                                                       ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1และโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2
ข่าวที่  122/2541 25 ก.ย. 41     เรื่อง การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
ข่าวที่ 121/2541  25 ก.ย. 41     เรื่อง อนุมัติวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
ข่าวที่ 120/2541  25 ก.ย. 41    เรื่อง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ข่าวที่ 119/2541  25 ก.ย. 41    เรื่อง การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 12
ข่าวที่ 118/2541  18 ก.ย. 41    เรื่อง ตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ข่าวที่ 117/2541  18 ก.ย. 41    เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกู้ ADB Co-finance ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 116/2541  18 ก.ย. 41    เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าในกรอบเอเปค (EVSL)
ข่าวที่ 115/2541  18 ก.ย. 41    เรื่อง โครงการออกพันธบัตรในวงเงิน 40,000 ล้านบาท ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ข่าวที่ 114/2541  18 ก.ย. 41    เรื่อง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน
ข่าวที่ 113/2541  17 ก.ย. 41    เรื่อง รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2541
ข่าวที่ 112/2541  17 ก.ย. 41    เรื่อง การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2541
ข่าวที่ 111/2541  15 ก.ย. 41    เรื่อง นโยบายการบริหารงานสุราหลังปี 2542
ข่าวที่ 110/2541  11 ก.ย. 41    เรื่อง โครงการบรรยายเชิงวิชาการ สำหรับผู้สื่อข่าว
ข่าวที่ 109/2541  11 ก.ย. 41   เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Select Committee)
ข่าวที่ 108/2541  11 ก.ย. 41   เรื่อง มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข่าวที่ 107/2541  11 ก.ย. 41   เรื่อง มาตรการที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2541ภายใต้ข้อตกลงที่ให้ไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ข่าวที่ 106/2541  11 ก.ย. 41   เรื่อง ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวง
ข่าวที่ 105/2541   9 ก.ย. 41   เรื่อง ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.........
ข่าวที่ 104/2541   9 ก.ย. 41   เรื่อง กระทรวงการคลังมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี 41
ข่าวที่ 103/2541    4 ก.ย.41   เรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข่าวที่ 102/2541   4 ก.ย. 41   เรื่อง การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาว่ากระทำผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2534 
ข่าวที่ 101/2541    4 ก.ย.41   เรื่อง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
ข่าวที่ 100/2541    3 ก.ย.41   เรื่อง การกระจายหุ้นบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 99/2541      3 ก.ย.41   เรื่อง มาตรการเร่งรัดการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

 เดือนสิงหาคม 2541    

ข่าวที่ 98/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ข่าวที่ 97/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง ความคืบหน้าขององค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์(อบส.)
ข่าวที่ 96/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(Special Purpose Vehicle)
ข่าวที่ 95/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง การพัฒนาระบบงานในการกำหนดอัตราเงินชดเชยและการขอรับเงินชดเชย
ข่าวที่ 94/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง กระทรวงการคลังร่วมดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาบ้าและยาเสพติดอื่น
ข่าวที่ 93/2541 28 ส.ค.41 เรื่อง กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์
ข่าวที่ 91/2541 24 ส.ค.41  เรื่อง พระราชกำหนด 4 ฉบับ
No. 90/1998   25-08-98   Ministry of Finance Press Release Regarding Fifth Letter of Intent
ข่าวที่ 90/2541 25 ส.ค.41 เรื่อง หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ 5
ข่าวที่ 89/2541 21 ส.ค.41 เรื่อง การเปิดเสรีให้เร็วขึ้นรายสาขาตามความสมัครใจภายใต้กรอบเอเปค
ข่าวที่ 88/2541 21 ส.ค.41 เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันเฉพาะกิจ
ข่าวที่ 87/2541 21 ส.ค.41 เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรเพื่อกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ข่าวที่ 86/2541 21 ส.ค.41 เรื่อง หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 5
ข่าวที่ 85/2541 21 ส.ค.41 เรื่อง ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาอิสตันบูล(Istanbul Convention)
ข่าวที่ 83/2541 20 ส.ค.41 เรื่อง รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2541
ข่าวที่ 82/2541 17 ส.ค.41 เรื่อง การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำเดือนกรกฏาคม 2541
ข่าวที่ 81/2541 14 ส.ค.41 เรื่อง แผนฟื้นฟูสถาบันการเงิน
ข่าวที่ 79/2541 7 ส.ค.41  เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกู้ADBCo-financeของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 78/2541 7 ส.ค.41  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ข่าวที่ 77/2541 7 ส.ค.41  เรื่อง คลังเร่งเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ
ข่าวที่ 76/2541 6 ส.ค.41  เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดเงินทุนหมุนเวียนให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาล
ข่าวที่ 75/2541 5 ส.ค.41  เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

เดือนกรกฎาคม 2541    

ข่าวที่ 74/2541 31ก.ค.41  เรื่อง การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และสัญญาเงินกู้
                                              และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 (ส่วนโครงการเร่งด่วน)
ข่าวที่ 73/2541 31 ก.ค.41  เรื่อง การลงนามในสัญญาค้ำประกันระหว่างกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา(US-
                                                EXIM) ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการส่งออก
ข่าวที่ 72/2541 30 ก.ค.41  เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรเงินฝากช่วยชาติ
ข่าวที่ 71/2541 28 ก.ค.41  เรื่อง การแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
ข่าวที่ 70/2541 24 ก.ค.41  เรื่อง ผลดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข่าวที่ 69/2541 23 ก.ค.41  เรื่อง การประกาศผลการประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2540
ข่าวที่ 68/2541 23 ก.ค.41  เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการรวมกิจการของบริษัทหลักทรัพย์และการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน
ข่าวที่ 67/2541 22 ก.ค.41  รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนมิถุนายน 2541
ข่าวที่ 66/2541 22 ก.ค.41  เรื่อง โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
ข่าวที่ 64/2541 16 ก.ค.41  เรื่อง การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือน มิถุนายน 2541
ข่าวที่ 63/2541 13 ก.ค.41  เรื่อง การชี้แจงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
ข่าวที่ 62/2541 10 ก.ค.41  เรื่อง การจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่เครื่องที่ 1 และ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 61/2541 10 ก.ค.41  เรื่อง ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการธนาคารจากสวิตเซอร์แลนด์
ข่าวที่ 60/2541 3 ก.ค. 41  เรื่อง การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าและบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลญี่ปุ่น
ข่าวที่ บก/41    1 ก.ค.  41  เรื่อง รับสมัครผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข่าวที่ 59/2541 1ก.ค. 41    เรื่อง โครงการรับซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงิน

เดือนมิถุนายน 2541   

ข่าวที่ 58/2541 26 มิ.ย.2541  เรื่อง การจัดสัมมนา Corporate Restructuring
No.  57/1998 Jun 24,1998   Subject: Corporate Restructuring Seminar
ข่าวที่ 57/2541 24 มิ.ย.2541  เรื่อง กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลก จะจัดสัมมนา Corporate Restructuring
ข่าวที่ 56/2541 19 มิ.ย.2541  เรื่อง โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 23
ข่าวที่ 55/2541 19 มิ.ย.2541  รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2541
ข่าวที่ 54/2541 18 มิ.ย.2541  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำเดือนพฤษภาคม 2541
ข่าวที่ 53/2541 15 มิ.ย.2541  เรื่องแนวทางการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทย
ข่าวที่ 52/2541 10 มิ.ย.2541  เรื่อง การเจรจาเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารโลก
ข่าวที่ 51/2541 10 มิ.ย.2541   เรื่อง กระทรวงการคลังจัดสัมมนามาตรฐานการบัญชีฯ
ข่าวที่ 50/2541 8 มิ.ย.2541    เรื่อง โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project - SIP)
ข่าวที่ 49/2541 3 มิ.ย.2541    เรื่อง มาตรการด้านมาตรฐานและวิธีปฏิบัติทางบัญชีตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินจากธนาคารโลก

เดือนพฤษภาคม 2541    

ข่าวที่ 48/2541 28 พ.ค.2541  เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่2)
ข่าวที่ 46/2541 25 พ.ค.2541  รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนเมษายน 2541
No. 45/1998   26 May1998   Ministry of Finance Press Release Regarding Fourth Letter of Intent
ข่าวที่ 45/2541 26 พ.ค.2541  หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4
ข่าวที่ 44/2541 22 พ.ค.2541  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำเดือนเมษายน 2541
ข่าวที่ 43/2541 18 พ.ค.2541  Comments by the Thai Minister of Finance on Today's Intervention in Seven Finance Companies
ข่าวที่ 42/2541 18 พ.ค.2541  แถลงการณ์กระทรวงการคลัง
ข่าวที่ 41/2541 14 พ.ค.2541  เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขถ้อยคำในรายงานของ ศปร.  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
ข่าวที่ 40/2541 13 พ.ค.2541  เรื่อง การกระจายหุ้นบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)
ข่าวที่ 39/2541 13 พ.ค.2541  เรื่อง การจัดตั้งเขตปลอดอากร
ข่าวที่ 38/2541 4 พ.ค.2541    เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 เดือนเมษายน 2541    

ข่าวที่37/41 28 เม.ย.41   เรื่อง การแก้ไขพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540
ข่าวที่35/41 28 เม.ย.41   เรื่อง ร่างพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ...
ข่าวที่ 34/41 28 เม.ย.41  เรื่อง การออกพระราชกำหนดการจัดการเกี่ยวกับภาระทางการเงิน ที่รัฐบาลต้องเข้าช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ....
ข่าวที่ 33/41 28 เม.ย.41  เรื่อง การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ.....
ข่าวที่ 32/41 23 เม.ย.41  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2541
ข่าวที่ 31/41 21  เม.ย.41  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2541
ข่าวที่ 30/41 3 เม.ย.41    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2540 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
No.30/98    3 Apr 98      Report of the Bank of Thailand's Financial Position in 1997
No.29/98    2 Apr 98      ADB President visit to Thailand
ข่าวที่ 28/41 2 เม.ย.41    สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการคลังของ IMF ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2541
ข่าวที่ 27/41 1 เม.ย.41    การลงนามในสัญญาฯ เพื่อสนับสนุนการส่งออกของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 เดือนมีนาคม 2541   

ข่าวที่ 26/41   20 มี.ค.41   รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2541
ข่าวที่ 25/41   18 มี.ค.41   การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำเดือนกุมภาพันธ์2541
ข่าวที่ บก2/41 16 มี.ค.41  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 (ส่วนภูมิภาค)
ข่าวที่ 24/41   16 มี.ค.41   การลงนามในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกู้จาก JEXIMBANK
ข่าวที่ 23/41  12 มี.ค. 41   เรื่อง เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมจากธนาคารพัฒนาเอเซีย
ข่าวที่ 22/41   10 มี.ค.41   เรื่อง ชี้แจงกรณีธนาคารออมสินลงทุนซื้อหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

                                                                

 เดือนกุมภาพันธ์ 2541    

ข่าวที่ --/41 ก.พ. 41           เรื่อง ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
ข่าวที่ 19/41 26 ก.พ.41     รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2541
ข่าวที่ 18/41 25 ก.พ.41     เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 2
ข่าวที่ 17/41 24 ก.พ.41     เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ตามเงื่อนไข IMF ตามจดหมายแสดงเจตจำนง ฉบับที่ 3
ข่าวที่ 16/41 24 ก.พ.41     เรื่อง การปรับเป้าหมายด้านงบประมาณและการคลังตามการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการ ในหนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือ...
No 15/98    24 Feb98      Ministry of Finance Press Release Regarding Third Letter of Intent
ข่าวที่15/41  24 ก.พ.41     หนังสือแจ้งความจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3
ข่าวที่ 14/41 23 ก.พ.41     การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมกราคม 2541
ข่าวที่ บก1/41 13 ก.พ.41   เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล นักบัญชี 4
ข่าวที่ 12/41 10 ก.พ.41      เรื่อง การประชุม ASEM Finance Deputies
ข่าวที่ 11/41 3 ก.พ. 41       เรื่อง การปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

 เดือนมกราคม 2541  

No. 10/1998  31 Jan 98      Meeting between Finance Minister and World Bank President
ข่าวที่ 10/2541 31 ม.ค.41     ผลการหารือระหว่าง รมว.กระทรวงการคลังและประธานธนาคารโลก
ข่าวที่ 9/2541  23 ม.ค.41     เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล
ข่าวที่ 8/2541  22 ม.ค.41     ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกฯ ประจำเดือนธันวาคม 2540
ข่าวที่ 7/2541  22 ม.ค.41     การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
ข่าาวที่ 6/2541 22 ม.ค.41    รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนธันวาคม 2540
No  5/1998 21    Jan  98    Finance Minister and Deputy Foreign Minister are visiting Washington, D.C.
ข่าวที่ 5/2541  21 ม.ค.41     รายงานข่าวการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ของ ฯพณฯ รมว.คลังและรมช.กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่ 4/2541  20 ม.ค.41     เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเงินใหม่
No  4/1998    20 Jan 98     MOF Press Release " Establishment of New Financial Institutions"
ข่าวที่ 3/2541    7 ม.ค.41     เรื่อง กระทรวงการคลังร่วมโครงการแลกดอลล่าร์อาสาช่วยชาติ
ข่าวที่ 2/2541    7 ม.ค.41     การลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาก Nordic Investment Bank ครั้งที่ 4
ข่าวที่ 1/2541    5 ม.ค.41     แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีปัญหาธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541