แถลงข่าว ปี 2542

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2542  

ข่าวที่ 151/2542  30 ธ.ค. 42  ภาระของกระทรวงการคลังในการเข้าช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ข่าวที่ 150/2542  30 ธ.ค. 42  กระทรวงการคลังพร้อมรับมือแก้ปัญหา y2k
ข่าวที่ 149/2542  30 ธ.ค. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2542
ข่าวที่ 148/2542  23 ธ.ค. 42  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2542
ข่าวที่ 147/2542  9 ธ.ค. 42    การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าเกษตร
ข่าวที่ 146/2542  9 ธ.ค. 42    แถลงข่าว
ข่าวที่ 145/2542  8 ธ.ค. 42    สรุปผลการดำเนินการของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาล ครบรอบปี 2542
ข่าวที่ 144/2542  7 ธ.ค. 42    ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับฐานะการคลัง
ข่าวที่ 143/2542  7 ธ.ค. 42    คลังชี้แจงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2543
ข่าวที่ 142/2542  5 ธ.ค. 42    คลังร่วมเดินเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะ องค์พ่อหลวง
ข่าวที่ 141/2542  2 ธ.ค. 42    หนี้สาธารณะ

เดือนพฤศจิกายน 2542  

ข่าวที่ 140/2542  29 พ.ย. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2542
ข่าวที่ 139/2542  26 พ.ย. 42  แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2543
ข่าวที่ 138/2542  24 พ.ย. 42  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยลงนามสัญญา จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก ธอส. ในวงเงิน 400 ล้านบาท
ข่าวที่ 137/2542  19 พ.ย. 42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2542
ข่าวที่ 136/2542  19 พ.ย. 42  พิธีลงนามในสัญญาตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จึ สินเอเชีย กำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 135/2542  18 พ.ย. 42  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา y2k ของกรมบัญชีกลาง
ข่าวที่ 134/2542  18 พ.ย. 42  คลังออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542
ข่าวที่ 133/2542  17 พ.ย. 42  ขอชี้แจงกรณีข่าวเอกสารราชการถูกทำลายและความชัดเจนกรณี นายศิววงศ์ จังคศิริ
ข่าวที่ 132/2542  17 พ.ย. 42  คลังแจง แผนกู้เงินชดเชยขาดดุล' 43
ข่าวที่ 131/2542  15 พ.ย. 42  นโยบายและมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรของกระทรวงการคลัง ผ่านระบบ ธ.ก.ส.
ข่าวที่ 130/2542  10 พ.ย. 42  ความคืบหน้าของการนำระบบ escrow มาใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ข่าวที่ 129/2542  10 พ.ย. 42  คลังแจ้งกำหนดจ่ายเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 42
ข่าวที่ 128/2542  10 พ.ย. 42  คลังให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ Computer
ข่าวที่ 127/2542    4 พ.ย. 42  กระทรวงการคลังเปิดโครงการ "สานฝันให้ลูกหลานไทย"....
ข่าวที่ 126/2542    3 พ.ย. 42  คำชี้แจงข่าว

เดือนตุลาคม 2542   

ข่าวที่ 125/2542  28 ต.ค. 42  พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน
No. 125/1999     28 Oct 99   Memorandum of Unders for Establishing hte Equity Fund
ข่าวที่ 124/2542  27 ต.ค. 42  ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(10 สิงหาคม 2542)
ข่าวที่ 123/2542  20 ต.ค. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกันยายน 2542
ข่าวที่ 122/2542  14 ต.ค. 42  การเพิ่มเงินกองทุนตามโครงการชั้นที่ 1 ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 121/2542   14 ต.ค.42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกันยายน 2542
ข่าวที่ 120/2542    5 ต.ค. 42  มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ข่าวที่ 119/2542    6 ต.ค. 42  การวิเคราะห์เครดิตของประเทศ โดยบริษัท มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส

เดือนกันยายน 2542   

ข่าวที่ 118/2542 28 ก.ย. 42  การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
ข่าวที่ 117/2542 23 ก.ย. 42  ชี้แจงข่าวการประมูลโรงงานสุรา
ข่าวที่ 116/2542 23 ก.ย. 42  ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีหนี้สาธารณะของรัฐบาล
ข่าวที่ 115/2542 23 ก.ย. 42  ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข่าวที่ 114/2542 22 ก.ย. 42  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเดิมจัดซื้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย...
ข่าวที่ 113/2542 23 ก.ย. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2542
ข่าวที่ 112/2542 22 ก.ย. 42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2542
ข่าวที่ 111/2542 21 ก.ย. 42   หนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน ฉบับที่ 8
ข่าวที่ 110/2542 22 ก.ย. 42  แผนการออกตราสารภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ไตรมาสที่ 1)
ข่าวที่ 109/2542 17 ก.ย. 42  แผนการออกตราสารภาครัฐสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2542
ข่าวที่ 108/2542 15 ก.ย. 42  หนี้สาธารณะ
ข่าวที่ 107/2542   8 ก.ย. 42  การป้องปรามการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาติ
ข่าวที่ 106/2542   8 ก.ย. 42  ความคืบหน้าของการดำเนินการตามมาตรการ 10 สิงหาคม 2542
ข่าวที่ 105/2542   1 ก.ย. 42  การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง "การพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ"

 เดือนสิงหาคม 2542    

ข่าวที่ 105/2542   1 ก.ย. 42   การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง "การพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ"
ข่าวที่ 104/2542 31 ส.ค. 42   ชี้แจงข่าว ในทำนองว่ารัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2589...
ข่าวที่ 103/2542 31 ส.ค. 42   ชี้แจงข้อเท็จจริง
ข่าวที่ 102/2542 31 ส.ค. 42   รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2542
ข่าวที่ 101/2542 24 ส.ค. 42   คลังแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง
ข่าวที่ 100/2542 22 ส.ค. 42   การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการขายกิจการธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข่าวที่  99/2542  22 ส.ค. 42   การตั้งคณะกรรมการบุคคลภายนอกตรวจสอบธนาคารกรุงไทย
ข่าวที่  98/2542  20 ส.ค. 42   คลังยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและ/หรือส่งออกซึ่งทองคำ
ข่าวที่  97/2542  18 ส.ค. 42   การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2542
ข่าวที่  96/2542  13 ส.ค. 42   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่  95/2542  13 ส.ค. 42   แนวทางการแก้ไขปัญหาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่  94/2542  13 ส.ค. 42   ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน(14 สิงหาคม 2541)
ข่าวที่  93/2542  13 ส.ค. 42   การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน สำหรับวิสาหกิจ...
ข่าวที่  92/2542  13 ส.ค. 42   ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากธุรกิจขายสินค้าในลัษณะลูกโซ่
ข่าวที่  91/2542  10 ส.ค. 42   มาตาการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน
No.   91/2542  10 Aug. 99   Measures to Encourage Private Investment
ข่าวที่  90/2542   3 ส.ค. 42    ความคืบหน้าในการดำเนินการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ

เดือนกรกฎาคม 2542    

ข่าวที่  89/2542  30 ก.ค. 42   คลังออกมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข่าวที่  88/2542  30 ก.ค. 42   รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2542
ข่าวที่  87/2542  30 ก.ค. 42   การจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) และการเพิ่มทุนธนาคารกรุงไทย
ข่าวที่  86/2542  23 ก.ค. 42   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ข่าวที่  85/2542  22 ก.ค. 42   ดัชนีการขยายดังทางเศรษฐกิจ
ข่าวที่  84/2542  22 ก.ค. 42   การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมิถุนายน 2542
ข่าวที่  83/2542  22 ก.ค. 42   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดินหน้าโครงการ MIP Bonds ต่อเนื่อง จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย...
ข่าวที่  82/2542   7 ก.ค. 42    การติดตามและประเมินผลการลงทุนเพื่อสังคมผ่านทางระบบ Internet

เดือนมิถุนายน 2542   

ข่าวที่  81/2542  23 มิ.ย. 42   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เริ่มโครงการ MIP Bonds เพื่อสนับสนุนเงินกู้ซื้อบ้าน อัตราอกเลี้ยต่ำและคงที่
ข่าวที่  80/2542  23 มิ.ย. 42   การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2542
ข่าวที่  79/2542  23 มิ.ย. 42   รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2542
ข่าวที่  78/2542  18 มิ.ย. 42   กนร. ได้มีมติเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นบริษัท บางจากฯ ไปแล้วรวม 3 ครั้ง.....
ข่าวที่  77/2542  16 มิ.ย. 42   ให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากธุรกิจการลงทุนในจดหมายลูกโซ่
ข่าวที่  76/2542    9 มิ.ย. 42   การชี้แจงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบฯ พ.ศ. 2542
ข่าวที่  75/2542    9 มิ.ย. 42   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
ข่าวที่  74/2542    9 มิ.ย. 42   โครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
ข่าวที่  73/2542    1 มิ.ย. 42   พิธีลงนามสัญญาการเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

เดือนพฤษภาคม 2542    

ข่าวที่  71/2542  28 พ.ค. 42   การลงนามในสัญญาเงินกู้ และสัญญาค้ำประกันของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)...
ข่าวที่  70/2542  26 พ.ค. 42   รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2542
ข่าวที่  69/2542  25 พ.ค. 42   มาตรการส่งเสริมเงินออมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงิน
ข่าวที่  68/2542  19 พ.ค. 42   การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนเมษายน 2542
ข่าวที่ 67/2542   19 พ.ค. 42   ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ การประชุมเรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเรื่อง การปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ...
ข่าวที่ 66/2542   12 พ.ค. 42   รายงานผลการประชุมประเมินผลการดำเนินการของโครงการเงินกู้จากธนาคารโลกโดยรวม
ข่าวที่ 65/2542   12 พ.ค. 42   การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 6
ข่าวที่ 64/2542   12 พ.ค. 42   ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2542 ณ เมืองไคร์ทเชิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์
ข่าวที่ 63/2542     7 พ.ค. 42   ความสำคัญของระดับเครดิตของประเทศ
ข่าวที่ 62/2542     6 พ.ค. 42   การพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข่าวที่ 61/2542     6 พ.ค. 42   ให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกงจากบริษัทหงส์ทองการเกษตร จำกัด และบริษัท ส.ไทยรุ่งการเกษตร จำกัด...

 เดือนเมษายน 2542  

ข่าวที่  60/2542  29 ม.ย. 42  การประชุมระดับสูงระหว่างคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคัมแสะสถาบันการเงินระหว่างประเทศ...
ข่าวที่  59/2542  29 ม.ย. 42  การประชุมคณะกรรมการพัฒนา (Development Commettee) ครั้งที่ 59
ข่าวที่  58/2542  29 ม.ย. 42  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี ประจำปี 2542
ข่าวที่  57/2542  29 ม.ย. 42  พิธีลงนามในสัญญาเกี่ยวกับโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ข่าวที่  56/2542  28 ม.ย. 42  รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร
ข่าวที่  55/2542  28 ม.ย. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2542
ข่าวที่  54/2542  23 ม.ย. 42  การป้องปรามธุรกิจซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไร โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข่าวที่  53/2542  23 ม.ย. 42  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 3 พ.ค. 2542
ข่าวที่  51/2542  23 ม.ย. 42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2542
ข่าวที่  50/2542  16 ม.ย. 42  ผลการจ้างงานตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2542 ในส่วนของกรมธนารักษ์
ข่าวที่  49/2542  16 ม.ย. 42  รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อปรับโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ (SAL) และเสริมสภาพคล่อง
ข่าวที่  47/2542    9 ม.ย. 42  มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542
ข่าวที่  47/2542    9 ม.ย. 42  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ........) พ.ศ. ..... และ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ........) พ.ศ. .....
ข่าวที่  46/2542    9 ม.ย. 42  กองพันธบัตรของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ชนิดจำกัดผู้ซื้อ โดยกระทรวงการคลังให้การค้ำประกัน และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น ให้ประกันการชำระคืน
ข่าวที่  45/2542    7 ม.ย. 42  การกู้เงินจาก The Export-Import Bank of Japan สำหรับโครงการเงินกู้ เพื่อสนับสนุนการให้สินเชื่อ แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ข่าวที่  44/2542    2 ม.ย. 42  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเข้าโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1
ข่าวที่  43/2542    2 ม.ย. 42  มาตการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ฐาน และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ และบริษัทเงินทุน
ข่าวที่  42/2542    2 ม.ย. 42  แนวทางการจำหน่ายกิจการธนาคารหลวง จำกัด(มหาชน) และธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)

เดือนมีนาคม 2542  

ข่าวที่  41/2542  29 มี.ค. 42  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคม
No. 41/1999    29 Mar 1999  ECONOMIC STIMULUS PACKAGE OF THE THAI GOVERNMENT
ข่าวที่  40/2542  29 มี.ค. 42  การแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจัดชั้นสินทรัพย์ และการกันเงินสำรองที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่  39/2542  26 มี.ค. 42  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคระดับคณะทำงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เรื่อง มาตรการเพื่อฟื้นฟูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย
ข่าวที่  38/2542  26 มี.ค. 42  บง. ธนชาติ ขายเงินกู้ที่อยู่อาศัยให้กับ "SMC" นำร่องธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ข่าวที่  37/2542  26 มี.ค. 42  การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข่าวที่  36/2542  26 มี.ค. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2542
ข่าวที่  35/2542  26 มี.ค. 42  การเร่งประชาสัมพันธ์ พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ข่าวที่  34/2542  23 มี.ค. 42  คลังชี้แจง พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข่าวที่  32/2542  19 มี.ค. 42  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2542
ข่าวที่  31/2542  19 มี.ค. 42  ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ข่าวที่  30/2542  19 มี.ค. 42  ความคืบหน้าในการดำเนินการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางสังคมฯ
ข่าวที่  29/2542  16 มี.ค. 42  การจัดสรรเงินภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข่าวที่  28/2542  12 มี.ค. 42  การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร
ข่าวที่  27/2542  12 มี.ค. 42  การประชุมว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 มีนาคม 2542 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ข่าวที่  26/2542    9 มี.ค. 42  คณะรัฐมนตรีให้กู้เงินจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้กรอบการให้ความ ช่วยเหลือประเทศไทยตามแผน Miyazawa
ข่าวที่  24/2542    5 มี.ค. 42  การให้ความช่วยเหลือประเทศไทยตามแผน Miyazawa
ข่าวที่  23/2542    4 มี.ค. 42  โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
                                                                

เดือนกุมภาพันธ์ 2542  

ข่าวที่  22/2542  26 ก.พ. 42  ผลการประชุมเรื่อง ทิศทางของเศรษฐกิจมหภาคและการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
ข่าวที่  21/2542  16 ก.พ. 42  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2542
ข่าวที่  20/2542  19 ก.พ. 42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลการกร ประจำเดือนมกราคม 2542
ข่าวที่  19/2542  19 ก.พ. 42  กบข. ชี้แจงข่าว
ข่าวที่  18/2542  19 ก.พ. 42  ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2542 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่  17/2542  12 ก.พ. 42  การพิจารณาคำอุทธรณ์โครงการเพื่อแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
ข่าวที่  16/2542  11 ก.พ. 42  ชี้แจงการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร
ข่าวที่  15/2542   8 ก.พ. 42  ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินคงคลังและการชดเชยการขาดดุลในปีงบประมาณ 2542
ข่าวที่  14/2542   5 ก.พ. 42  การผ่อนคลายเงื่อนไขการให้เช่าชื้อรถยนต์
ข่าวที่  13/2542   1 ก.พ. 42  หนังสือประกอบหนังสือแสดงเจตจำนงต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ข่าวที่  12/2542  1  ก.พ. 42  การจำหน่ายหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)

เดือนมกราคม 2542  

ข่าวที่  11/2542  29 ก.พ. 42 รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2541
ข่าวที่  9/2542   22 ก.พ. 42 รายงานการประเมินหลักเกณฑ์และขั้นตอน การประเมินงาน ครั้งที่ 2 ของ ปรส.
ข่าวที่  8/2542   22 ก.พ. 42  ความคืบหน้าของโครงการลงทุนเพื่อสังคม
ข่าวที่  7/2542   22 ก.พ. 42  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนธันวาคม 2541
ข่าวที่  6/2542   15 ก.พ. 42  โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม
ข่าวที่  5/2542   15 ก.พ. 42  ปัญหา Y2K กับงานกรมบัญชีกลาง
ข่าวที่  4/2542   15 ก.พ. 42  กระทรวงการคลังจัดฝึกอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน
ข่าวที่  3/2542     8 ก.พ. 42  โครงการปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข่าวที่  2/2542     8 ก.พ. 42  บทบาทเงินยูโร
ข่าวที่  1/2542     6 ก.พ. 42  กระทรวงการคลังจัดทำหนังสือ Thailand's Economic Reform

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541