แถลงข่าว ปี 2543

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2543   

ข่าวที่ 115/2543  27 ธ.ค. 43  คลังระดมสมองร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ข่าวที่ 114/2543  27 ธ.ค. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543
ข่าวที่ 113/2543  26 ธ.ค. 43  การค้ำประกันพันธบัตรเงินกู้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ข่าวที่ 112/2543  25 ธ.ค. 43  กระทรวงการคลังร่วมกับกองบังคับการสืบสวนคดีเศรษฐกิจทำการตรวจสอบบริษัทเก็งกำไร...
ข่าวที่ 111/2543  20 ธ.ค. 43  แผนการดำเนินงานแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปี 44
ข่าวที่ 110/2543  18 ธ.ค. 43  โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ข่าวที่ 109/2543  18 ธ.ค. 43  การเร่งรัดและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ข่าวที่ 108/2543  15 ธ.ค. 43  กระทรวงการคลังกล่าวโทษบริษัท ทรี จี บิลเลี่ยน จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลอกลวงประชาชนฯ
ข่าวที่ 107/2543    6 ธ.ค. 43  การประชุมครั้งที่ 7 ของกลุ่ม Manila Framework วันที่ 3-4 ธันวาคม 2543 กรุงเทพฯ
ข่าวที่ 106/2543    6 ธ.ค. 43  เงินเพิ่มพิเศษพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เดือนพฤศจิกายน 2543   

ข่าวที่ 105/2543  30 พ.ย. 43  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2543
ข่าวที่ 104/2543  23 พ.ย. 43  รายงานหนี้สาธารณะ
ข่าวที่ 103/2543  23 พ.ย. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2543
ข่าวที่ 102/2543  14 พ.ย. 43  สัมมนาบอร์ดและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ข่าวที่ 101/2543  10 พ.ย. 43  กระทรวงการคลังร่วมกับกองบังคับการสอบสวนคดีเศรษฐกิจทำการตรวจค้นบริษัท ....
ข่าวที่ 100/2543    6 พ.ย.43   การออกตราสารภาครัฐเพื่อชดเชยการขาดดุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
ข่าวที่ 99/2543      1 พ.ย.43   การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกันยายน 2543

เดือนตุลาคม 2543   

ข่าวที่ 98/2543  31 ต.ค. 43  Additional Measures to Strengthen the Economic and Social Foundation for Long-term Sustainable Growth
ข่าวที่ 97/2543  31 ต.ค. 43  มาตรการเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ข่าวที่ 95/2543  25 ต.ค. 43  จัดงาน "สถาบันการเงินของรัฐช่วย SMEs" วันที่ 3-5 พ.ย. 2543 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ข่าวที่ 94/2543  20 ต.ค. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกันยายน 2543
ข่าวที่ 93/2543  18 ต.ค. 43  รายงานหนี้ภาครัฐ
ข่าวที่ 92/2543  11 ต.ค. 43  สถานการณ์เศรษฐกิจและการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
ข่าวที่ 91/2543  10 ต.ค. 43  แนวทางในการดำเนินการกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 90/2543    5 ต.ค. 43  การมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ข่าวที่ 89/2543    2 ต.ค. 43  การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน

เดือนกันยายน 2543   

ข่าวที่ 88/2543 29 ก.ย.43  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม) ได้เข้าร่วมประชุม...
ข่าวที่ 87/2543 29 ก.ย.43  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนสิงหาคม 2543
ข่าวที่ 86/2543 29 ก.ย.43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2543
No. 85/2543  27 Sep 2000  Statement by Hon. Dr. Pisit Leeahtam, Governor of the Bank for Thailand, at the Joint Annual Discussion.
ข่าวที่ 84/2543 20 ก.ย.43  พิธีลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น
ข่าวที่ 83/2543 20 ก.ย.43  มูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการเพื่อการส่งออก
ข่าวที่ 82/2543 13 ก.ย.43  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน
ข่าวที่ 81/2543 14 ก.ย.43  กระทรวงการคลัง มอบโล่ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2543
ข่าวที่ 80/2543 11 ก.ย.43  ความคืบหน้าในการดำเนินการตาม "มาตรการริเริ่มที่เชียงใหม่" 

เดือนสิงหาคม 2543   

ข่าวที่ 79/2543  31 ส.ค.43  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2543
ข่าวที่ 78/2543  31 ส.ค.43  การหารือนอกรอบในกลุ่มอาเซียนที่ประเทศบรูไน
ข่าวที่ 77/2543  31 ส.ค.43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2543
ข่าวที่ 76/2543  30 ส.ค.43  คลังชี้แจงข่าว
ข่าวที่ 75/2543  30 ส.ค.43  การจำหน่ายหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 74/2543  23 ส.ค.43  คลังชี้แจงข่าว
ข่าวที่ 73/2543  11 ส.ค.43  ข้อสังเกตเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดต่างๆ
No.- 72/2000  8 Aug 2000  Supporting Measures for Rural and Community Development (SMD)
ข่าวที่ 72/2543  8 ส.ค.43  มาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) วงเงิน 4,272 ล้านบาท
ข่าวที่ 71/2543  4 ส.ค.43  การป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ข่าวที่ 70/2543  3 ส.ค.43  ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อในรูปแบบของตราสารต่างๆ

เดือนกรกฎาคม 2543  

ข่าวที่ 68/2543  26 ก.ค.43  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ข่าวที่ 67/2543  26 ก.ค.43  คลังคัดเลือกธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร...
ข่าวที่ 66/2543  26 ก.ค.43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2543
ข่าวที่ 65/2543  13 ก.ค.43  การฟื้นตัวของการบริโภคและการผลิต
ข่าวที่ 64/2543  12 ก.ค.43  การปฏิรูปกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข่าวที่ 63/2543   6 ก.ค. 43  การประชุม World Economic Sysposium
ข่าวที่ 62/2543   5 ก.ค. 43  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
ข่าวที่ 61/2543   4 ก.ค. 43  การปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากร 

เดือนมิถุนายน 2543   

ข่าวที่ 60/2543  28 มิ.ย. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2543

ข่าวที่ 59/2543  28 มิ.ย. 43  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2543
ข่าวที่ 58/2543  27 มิ.ย. 43  การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข่าวที่ 57/2543  27 มิ.ย. 43  มาตรการส่งเสริมการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
ข่าวที่ 56/2543  22 มิ.ย. 43  บริษัท Moody's ปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย
ข่าวที่ 55/2543  15 มิ.ย. 43  การหาเงินกู้สำหรับการ Refinance เงินกู้เดิมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 54/2543  15 มิ.ย. 43  การสัมมนาเรื่อง "หนี้สาธารณะ"
ข่าวที่ 52/2543  14 มิ.ย. 43  การออกตราสารภาครัฐเพื่อชดเชยการขาดดุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
ข่าวที่ 51/2543    8 มิ.ย. 43  การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือ เอสโครว์
ข่าวที่ 50/2543    5 มิ.ย. 43  ตัวเลขหนี้สาธารณะ
ข่าวที่ 48/2543    1 มิ.ย. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2543

เดือนพฤษภาคม 2543   

ข่าวที่ 49/2543  31 พ.ค. 43  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนเมษายน 2543
ข่าวที่ 47/2543  25 พ.ค. 43  รายงานสรุปผลเบื้องต้นจากการสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง การรวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 46/2543  23 พ.ค. 43  คลังชี้แจงข่าว
ข่าวที่ 45/2543  19 พ.ค. 43  พิธีลงนามในสัญญาตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 44/2543  18 พ.ค. 43  ขายพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดดอกเบี้ยทบต้น ในปีงบประมาณ 2543
ข่าวที่ 43/2543  11 พ.ค. 43  การยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องปรามการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไร
ข่าวที่ 42/2543  11 พ.ค. 43  การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง "การรวมบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย"
ข่าวที่ 41/2543    5 พ.ค. 43  ผลการสัมมนาในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอชีย ครั้งที่ 33 วันที่ 4 พฤษภาคม 2543
ข่าวที่ 39/2543   3 พ.ค. 43  เงินกู้แผนงานของ ADB

เดือนเมษายน 2543 

ข่าวที่ 36/2543  27 เม.ย. 43 รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2543
ข่าวที่ 35/2543  26 เม.ย. 43  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม 2543
ข่าวที่ 34/2543  27 เม.ย. 43  มาตรการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
ข่าวที่ 33/2543  26 เม.ย. 43  ความคืบหน้าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
News  32/2000  April 17, 2000  COMMUNIQUE.
ข่าวที่ 32/2543  25 เม.ย. 43  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ(Development Committe) ครั้งที่ 61 ...
ข่าวที่ 31/2543  19 เม.ย. 43  ความเห็นต่อรายงานข่าวเกี่ยวกับสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 30/2543  18 เม.ย. 43  แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 29/2543  12 เม.ย. 43  การรวมบัญชี 3 บัญชีของฝ่ายออกบัตรธนาคารเข้ากับบัญชีฝ่ายการธนาคาร
ข่าวที่ 28/2543    7 เม.ย. 43  เงินบริจากหลวงตามหาบัวและเรื่องการรวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย
ข่าวที่ 27/2543    7 เม.ย. 43  ประเทศไทยพร้อมเป็นภาพการประชุม ADB ที่เชียงใหม่
ข่าวที่ 26/2543    1 เม.ย. 43  คลังจัดงานวันครบรอบ 125 ปี

เดือนมีนาคม 2543 

ข่าวที่ 25/2543  29 มี.ค. 43  การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 4
ข่าวที่ 24/2543  29 มี.ค. 43  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2543
ข่าวที่ 23/2543  29 มี.ค. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2543
ข่าวที่ 22/2543  28 มี.ค. 43  ความคืบหน้าของมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน (มาตรการ 10 สิงหาคม 2542)
ข่าวที่ 21/2543  20 มี.ค. 43  การไม่ปฏิบัติตามโครงการเพื่อแก้ไขฐานะและการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนไทยแคปิตอล จำกัด
ข่าวที่ 20/2543  15 มี.ค. 43  การประชุม APEC Regional Forum on Pension Fund Reform ครั้งที่ 3
ข่าวที่ 19/2543    8 มี.ค. 43  การดำเนินการกระจายนำนาจการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวที่ 18/2543    7 มี.ค. 43  คลังชี้แจงข่าว
ข่าวที่ 17/2543    3 มี.ค. 43  คลังชี้แจงข่าว                                                                
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2543   

ข่าวที่ 16/2543  29 ก.พ. 43  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากรประจำเดือนมกราคม 2543
ข่าวที่ 15/2543  28 ก.พ. 43  รายงานข้อมูลการคลังประจำเดือนมกราคม 2543
ข่าวที่ 14/2543  24 ก.พ. 43  การชี้แจงข่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการให้กองทุนรวมเข้าไปซื้อหุ้น...
ข่าวที่ 13/2543  24 ก.พ. 43  คลังจัดเตรียมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย
ข่าวที่ 12/2543  24 ก.พ. 43  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยลงนามสัญญาจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารเอเชีย...
ข่าวที่ 11/2543  11 ก.พ. 43  การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
ข่าวที่ 10/2543  15 ก.พ. 43  ภาษีสรรพสามิตรถยนต์กระบะดัดแปลงและรถยนต์นั่งประเภทใหม่
ข่าวที่ 8/2543     2 ก.พ. 43  คลังชี้แจงข่าว

เดือนมกราคม 2543   

ข่าวที่ 7/2543  28 ม.ค. 43  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2542
ข่าวที่ 6/2543  26 ม.ค. 43  ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินการของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ข่าวที่ 5/2543  21 ม.ค. 43  การนำเข้า-ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนธันวาคม 2542
ข่าวที่ 4/2543  21 ม.ค. 43  การเตรียมการร่างกฎหมาย escrow
ข่าวที่ 3/2543  18 ม.ค. 43  การขายหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน เอส จี สินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่ 2/2543    6 ม.ค. 43  ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร
ข่าวที่ 1/2543    6 ม.ค. 43  การเร่งลดอัตราภาษีภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนปี 2543

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541