แถลงข่าว ปี 2544

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2544   

ข่าวที่ 94/2544  26 ธ.ค. 44  รายงานฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2544
ข่าวที่ 9
3/2544  21 ธ.ค. 44  คลัง  จัดมหกรรมบ้านลดกระหน่ำส่งท้ายปีเก่า
ข่าวที่ 9
2/2544  20 ธ.ค. 44  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการคลังไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1
ข่าวที่ 91/2544  14 ธ.ค. 44   คลังเปิดตัวงาน "ธอส. และ กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ"
ข่าวที่ 90/2544  14 ธ.ค. 44  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นเดือนพฤศจิกายน 2544
ข่าวที่ 8
9/2544  13 ธ.ค. 44  การลงนามในกรอบความตกลงทางการเงินในการให้สินเชื่อแบบผสมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก
ข่าวที่ 8
8/2544  11 ธ.ค. 44  การแก้ไขประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก 21/2542 (ทส.1) และที่ ศก 22/2542 (ทส.2)
ข่าวที่ 8
7/2544  11 ธ.ค. 44  มาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ข่าวที่ 8
6/2544  11 ธ.ค..44  มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

    เดือนพฤศจิกายน 2544 

ข่าวที่ 85/2544  23 พ.ย.44  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ข่าวที่ 84/2544  23 พ.ย.44  รายงานสถานการณ์ด้านการคลังเดือนตุลาคม 2544
ข่าวที่ 83/2544  15 พ.ย.44  ความร่วมมือตามโครงการปรับปรุงเส้นทางเชียงราย - คุนหมิง
ข่าวที่ 82/2544  14 พ.ย.44  รัฐบาลจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ข่าวที่ 81/2544  13 พ.ย.44  การประชุมการบริหารหนี้สาธารณะเอเซีย-ยุโรป ครั้งที่ 1 (The First ASEM Public Debt Management Forum)
ข่าวที่ 80/2544    8 พ.ย.44  สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยเปรียบเทียบ
ข่าวที่ 79/2544    8 พ.ย.44  ผลของมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ข่าวที่ 78/2544    8 พ.ย.44  การสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาตามโครงการ " ประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย "
ข่าวที่ 77/2544    7 พ.ย.44  มาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ข่าวที่ 76/2544    7 พ.ย.44  เรื่อง " โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการสมาชิก กบข."
ข่าวที่ 75/2544    5 พ.ย.44  การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ การเคหะแห่งชาติ
ข่าวที่ 74/2544    1 พ.ย.44  พิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์มูลนิธิกองทุนนิยมไทย และการแถลงข่าวการจัดสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา ตามโครงการ "ประหยัดเงินตรา

                                                  และเพิ่มค่านิยมไทย"

เดือนตุลาคม 2544   

No.   73/2001    30 Oct  01  Bilateral Swap Arrangement (BSA) between Thailand and the People's Republic of China  
ข่าวที่ 73/2544    30 ต.ค.44  ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวที่ 72/2544    29 ต.ค.44  ทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ประเทศไทย   
ข่าวที่ 71/2544    24 ต.ค.44  รายงานสถานการณ์ด้านการคลังและเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2544
ข่าวที่ 70/2544    22 ต.ค.44  กฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
 
ข่าวที่ 69/2544    22 ต.ค.44  การจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน ( Thailand Equity Fund )
ข่าวที่ 68/2544    22 ต.ค.44  เปิดห้องประชุม " ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ "
ข่าวที่ 67/2544      4 ต.ค.44  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน ระหว่างสถาบันการเงินของรัฐ กับ บสย.
ข่าวที่ 66/2544      4 ต.ค.44  รายงานฐานะการคลังของภาคสาธารณะตามระบบ GFS ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2544
ข่าวที่ 65/2544      4 ต.ค.44  รายงานฐานะการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2544

เดือนกันยายน 2544   

ข่าวที่ 64/2544  19 ก.ย.44  การลงนามในข้อตกลงการผ่อนปรนภาระหนี้เงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ฯ
ข่าวที่ 63/2544  18 ก.ย.44  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข่าวที่ 62/2544  18 ก.ย.44  การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ฯ
No 61/2001      14 Sep 01  Condolence  Message from His Excellency Dr.Somkid Jatusripitak

  เดือนสิงหาคม 2544   

ข่าวที่ 60/2544 31 ส.ค.44  รมว. คลังรับมอบเงิน
ข่าวที่ 59/2544 30 ส.ค.44  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์  
ข่าวที่ 58/2544 29 ส.ค.44  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกื้อกูลในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   
ข่าวที่ 57/2544 24 ส.ค.44  การส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทย  
ข่าวที่ 56/2544 23 ส.ค.44  คลังร่วมสนับสนุนโครงการ " ร้อยใจไทย  ช่วยภัยน้ำท่วม "   
ข่าวที่ 55/2544 17 ส.ค.44  ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับประชาชน  ครั้งที่  1  
ข่าวที่ 54/2544 17 ส.ค.44  พิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
ข่าวที่ 53/2544 14 ส.ค.44  คลังมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   
ข่าวที่ 52/2544 14 ส.ค.44  คลังตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม   
ข่าวที่ 51/254  9 ส.ค.44  อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์สำหรับประชาชน ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544
ข่าวที่ 50/2544   7 ส.ค.44  พรบ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ..... 
ข่าวที่ 50/2001   7 Aug 01  Public Debt Management Act B.E. ..... 
ข่าวที่ 49/2544  2 ส.ค. 44  รายงานฐานะการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2544 

 เดือนกรกฎาคม 2544   

ข่าวที่ 48/2544 30 ก.ค.44  การลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ปี 2544 
ข่าวที่ 47/2544 24 ก.ค.44  ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
ข่าวที่ 46/2544 20 ก.ค.44  พันธบัตรออมทรัพย์สำหรับประชาชน ครั้งที่ 1
ข่าวที่ 45/2544 10 ก.ค.44  ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ....
ข่าวที่ 44/2544 10 ก.ค.44  ผลการประกวดภาพสัญลักษณ์ โครงการประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย
ข่าวที่ 43/2544   3 ก.ค.44  คลังค้ำประกันเงินกู้ธนาคารโลกให้แก่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  เดือนมิถุนายน 2544   

ข่าวที่ 42/2544 28 มิ.ย.44  รายงานฐานะการคลังของภาคสาธารณะตามระบบ GFS ประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2544
ข่าวที่ 41/2544 15 มิ.ย.44  การส่งออก - นำเข้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร
ข่าวที่ 40/2544 14 มิ.ย.44  เชิญร่วมประกวดสัญลักษณ์ "โครงการและมูลนิธินิยมไทย"
ข่าวที่ 39/2544  5 มิ.ย.44  การปรับปรุงบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีสถานะเป็นธนาคารฯ

เดือนพฤษภาคม 2544   

No.  38/2001   29 May 01  Press Release The Replacement of the Governor of the Bank of Thailand 
ข่าวที่ 38/2544 29 พ.ค.44  การให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งฯ 
ข่าวที่ 37/2544 29 พ.ค.44  ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
ข่าวที่ 36/2544 25 พ.ค.44  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนเมษายน 2544 
ข่าวที่ 35/2544 17 พ.ค.44  มาตรการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
ข่าวที่ 34/2544 11 พ.ค.44  การส่งออก - นำเข้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสแรกปี 2544 
No.  33/2001  10 May 01  Statement By H.E Dr. Somkid Jatusripitak ., Governor for Thailand ... 
ข่าวที่ 32/2544 10 พ.ค.44  สุนทรพจน์ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ... 
ข่าวที่ 31/2544   1 พ.ค.44  โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส. (เพิ่มเติม)  
No.  30/2001    1 May 01  Progress of Bilateral Swap Agreement under the Chiang Mai Initiative  
ข่าวที่ 30/2544   1 พ.ค.44  ความตกลงทวิภาคีด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ความตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ 

  เดือนเมษายน 2544   

ข่าวที่ 29/2544 30 เม.ย.44  คลังเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 8
ข่าวที่ 28/2544 30 เม.ย.44  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2544
ข่าวที่ 27/2544 24 เม.ย.44  การปรับปรุงระบบการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ข่าวที่ 26/2544 19 เม.ย.44  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าขุดพบที่ถ้ำลิเจีย
ข่าวที่ 25/2544 19 เม.ย.44  กระทรวงการคลังเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์
ข่าวที่ 24/2544 12 เม.ย.44  การส่งออก - นำเข้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544
ข่าวที่ 23/2544   9 เม.ย.44  การสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการลงทุนเพื่อสังคม
ข่าวที่ 22/2544   3 เม.ย.44  มาตรการในการส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์
ข่าวที่ 21/2544   2 เม.ย.44  การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 5

เดือนมีนาคม 2544 

ข่าวที่ 20/2544 29 มี.ค.44  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2544
ข่าวที่ 19/2544 26 มี.ค.44  พิธีรับมอบป้ายคำขวัญ "เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยัด"
ข่าวที่ 18/2544 21 มี.ค.44  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ข่าวที่ 17/2544 21 มี.ค.44  การส่งออก - นำเข้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนมกราคม 2544
ข่าวที่ 16/2544 20 มี.ค.44  โครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส.
ข่าวที่ 15/2544   9 มี.ค.44  การออกตราสารภาครัฐในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 (เม.ย.- มิ.ย. 44)
ข่าวที่ 14/2544   8 มี.ค.44  กระทรวงการคลังจัดสัมมนางานตรวจสอบภายใน
ข่าวที่ 13/2544   2 มี.ค.44  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนธันวาคม 2543                                                             

  เดือนกุมภาพันธ์ 2544  

ข่าวที่ 12/2544  23 ก.พ. 44  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนมกราคม 2544
ข่าวที่ 11/2544  22 ก.พ. 44  รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. และ 31 ธ.ค. 2543 
ข่าวที่ 10/2544  21 ก.พ. 44  แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 เดือนมกราคม 2544   

ข่าวที่   8/2544  26 ม.ค. 44  รายงานข้อมูลการคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2543 
ข่าวที่   7/2544  26 ม.ค. 44  งบมิยาซาวา
ข่าวที่   6/2544  24 ม.ค. 44  การออกตราสารภาครัฐเพื่อชดเชยการขาดดุลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 
ข่าวที่   5/2544  24 ม.ค. 44  การปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) ...
ข่าวที่   4/2544  19 ม.ค. 44  รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน และ 31 ตุลาคม 2543 
ข่าวที่   3/2544  19 ม.ค. 44  การนำเข้า - ส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543
ข่าวที่   2/2544    8 ม.ค. 44  การสนับสนุนการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
ข่าวที่   1/2544    4 ม.ค. 44  ภาวะเศรษฐกิจของไทย - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2543 - จากมุมมองของธนาคารโลก 

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541