แถลงข่าว ปี 2545

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2545   

่าวที่ 85/2545  20  ธ.ค.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนพฤศจิกายน 2545 และ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2546 (ตุลาคม  -  พฤศจิกายน 2545)
่าวที่ 8
4/2545  18  ธ.ค.45   ผลการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  ครั้งที่ 15 (The 15 th  APEC Finance Ministers' Technical  Working 

                                                   Group  Meeting)
่าวที่ 8
3/2545  13  ธ.ค.45  การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  ครั้งที่ 15 (The 15 th APEC  Technical Working Group Meeting)  

                                                   16 - 18 ธันวาคม 2545 ณ จังหวัดเชียงใหม่
่าวที่ 8
2/2545  13  ธ.ค.45  กรมธนารักษ์เตรียมจัดสถานที่จอดรถชั่วคราวบริเวณขนส่งหมอชิต (เดิม)
่าวที่ 8
1/2545  12  ธ.ค.45   คลังจัดสัมมนาธนาคารอิสลาม  ครั้งที่ 2
่าวที่
80/2545   3  ธ.ค.45   มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และเพื่อเสริมรายได้ของผู้มีรายได้น้อย

เดือนพฤศจิกายน 2545 

่าวที่ 79/2545 27 พ.ย.45   รมว. คลังพร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมภาคอีสานตอนบน
่าวที่ 7
8/2545 27 พ.ย.45   กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  ในปี 2546
่าวที่ 7
7/2545 27 พ.ย.45   พสกนิกรชาวไทยพร้อมใจร่วมสร้างพระพุทธรูปและเหรียญรูปหล่อฉลอง 80 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง

                                                  นราธิวาสราชนครินทร์
่าวที่ 7
6/2545 19 พ.ย.45   JCR ปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทยจาก BBB เป็น BBB+  และความเห็นของกระทรวงการคลังต่อการปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ

                                                   โดยบริษัทมูดี้ส์
่าวที่ 7
5/2545 15 พ.ย.45   มูดี้ส์ปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของประเทศไทย
่าวที่ 7
4/2545 14 พ.ย.45   รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนตุลาคม 2545  ปีงบประมาณ 2545
่าวที่ 7
3/2545 11 พ.ย.45   การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เดือนตุลาคม 2545  

่าวที่ 72/2545 25 ต.ค.45   คลังแต่งตั้งโฆษกกระทรวง
่าวที่ 7
1/2545 24 ต.ค.45   สรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินนโยบายการคลัง ในปีงบประมาณ 2545
่าวที่
70/2545 21 ต.ค.45   นายกรัฐมนตรีเน้นรัฐวิสาหกิจต้องมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
่าวที่ 6
9/2545 16 ต.ค.45   มติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาธุรกิจของบริษัท  บางจากปิโตรเลียม  จำกัด (มหาชน)
่าวที่ 6
8/2545 16 ต.ค.45   คลังเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกลยุทธการกำกับดูแลธุรกิจบัตรเครดิต
่าวที่ 6
7/2545 11 ต.ค.45   รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2545
่าวที่ 6
6/2545 10 ต.ค.45   Fitch Ratings ประกาศผลการวิเคราะห์เครดิตของประเทศไทย
่าวที่ 6
5/2545 
  9 ต.ค.45   พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย - คุนหมิง  ผ่าน สปป.ลา

เดือนกันยายน 2545   

่าวที่ 64/2545 20 ก.ย.45  ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
่าวที่ 6
3/2545 20 ก.ย.45  การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงิน ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น  ครั้งที่ 27
่าวที่ 6
2/2545 18 ก.ย.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนสิงหาคม 2545  และ  11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2545 (ตุลาคม 2544 - สิงหาคม 2545)
่าวที่
61/2545 13 ก.ย.45  สศค. ได้รับมาตรฐาน  P.S.O.1101 เป็นหน่วยงานระดับกรมหน่วยงานแรกในประเทศไทย
่าวที่
60/2545 13 ก.ย.45  การประชุมคณะรัฐมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน  ครั้งที่ 16
่าวที่ 5
9/2545 10 ก.ย.45  ความตกลงกลไกการชำระเงินแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  (Bilateral Payments Arrangement : BPA)
่าวที่ 5
8/2545 10 ก.ย.45  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแปลงสภาพการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทภายในกันยายนนี้

 เดือนสิงหาคม 2545
 
 
่าวที่ 57/2545 30 .ค.45  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการแปลงสภาพของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
่าวที่ 5
6/2545 30 .ค.45  กองทุนการเงินระหว่างประเทศชื่นชมการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
่าวที่ 5
5/2545 29 .ค.45  การร่วมลงทุนซื้อขายดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศในลักษณะการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของดัชนีหลักทรัพย์ (SET INDEX)
่าวที่ 5
4/2545 27 .ค.45  รัฐบาลพบประชาชน  ครั้งที่ 1
่าวที่ 5
3/2545 27 .ค.45  การลงนามในบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน ระหว่าง Brunei Investment   Agency และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
No. 53/2002   27 Aug 02 The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding between Brunei Investment Agency and Government Pension Fund
่าวที่ 5
2/2545 21 .ค.45  ความคืบหน้าแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
่าวที่
51/2545 15 .ค.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนกรกฎาคม 2545 และรายได้สะสม 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2545
่าวที่
50/2545 14 .ค.45  คลังเปิดศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Stop Shop : OSS) และจัดตั้งกองทุนร่วมทุนเพื่อสนับสนุน SMEs
่าวที่ 4
9/2545 13 .ค.45  เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดสัมมนาธนาคารอิสลาม
่าวที่ 4
8/2545 12 .ค.45  คลังร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ
่าวที่ 4
7/2545   9 .ค.45  คลังจัดสัมมนา "ธนาคารอิสลาม"

เดือนกรกฎาคม 2545   

่าวที่ 46/2545 31 ก.ค.45  มติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
่าวที่ 45/2545 29 ก.ค.45  การสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันเงินฝาก
่าวที่ 4
4/2545 23 ก.ค.45  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแปลงสภาพเป็น  บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)
่าวที่ 4
3/2545 19 ก.ค.45  ความคืบหน้ามาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
่าวที่ 4
2/2545 19 ก.ค.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นของ 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2545  และประจำเดือนมิถุนายน 2545
่าวที่
41/2545   3 ก.ค.45  การเปิดโครงการ EMIS
่าวที่
40/2545   2 ก.ค.45  พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย
่าวที่ 3
9/2545   2 ก.ค.45  การแก้ไขพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502
่าวที่ 3
8/2545   2 ก.ค.45  คลังเตรียมเปิดศูนย์รวมบริการทางการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (One Stop Shop : OSS)

เดือนมิถุนายน 2545  

่าวที่ 37/2545  25 มิ.ย.45  รายได้รัฐบาลกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย
่าวที่ 3
6/2545  21 มิ.ย.45  เยี่ยมเยียนลูกค้าธนาคารประชาชน
่าวที่
35/2545  20 มิ.ย.45  ประกาศเตือนภัยธุรกิจขายตรงลักษณะแชร์ลูกโซ่
่าวที่ 3
4/2545  13 มิ.ย.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนพฤษภาคม 2545  และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2545
่าวที่ 3
3/2545  11 มิ.ย.45  ติดตามความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาการว่างงานในเขตภาคใต้
่าวที่ 3
2/2545  11 มิ.ย.45  ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
No. 32/2002    11 Jun 02  Bilateral Swap Arrangement (BSA) between Thailand and the Republic of Korea

เดือนพฤษภาคม 2545    

่าวที่ 31/2545  17 พ.ค.45  คลังร่วมสนับสนุนการจัดประกวดผลงาน JUNIOR  TACT  AWARDS ครั้งที่ 7
่าวที่
30/2545  17 พ.ค.45 รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนเมษายน 2545 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2545
่าวที่ 2
9/2545    2 พ.ค.4 ประชุม IMF - World  Bank

 เดือนเมษายน 2545

่าวที่ 2
8/2545 22 เม.ย.45 คดีบริษัท บลิสเชอร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
่าวที่ 2
7/2545 12 เม.ย.45 รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2545 และประจำเดือนมีนาคม 2545
่าวที่ 2
6/2545 10 เม.ย.45 ผลการเดินทางเยือนบาห์เรนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
่าวที่ 2
5/2545 9 เม.ย.45  การเดินทางเยือนบาห์เรนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
่าวที่ 24/2545  4 เม.ย.45  เปิดโครงการ E-Library สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เดือนมีนาคม 2545

่าวที่ 23/2545 28 มี.ค.4 การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้กับธนาคาร

                                                     เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นภายใต้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น  ครั้งที่  26
่าวที่ 22/2545 25 มี.ค.4 การดำเนินงานโครงการธนาคารประชาชน
่าวที่
21/2545 22 มี.ค.45  รายงานฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2544 - กุมภาพันธ์ 2545
่าวที่
20/2545 18 มี.ค.45  รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2545
่าวที่ 1
9/2545 12 มี.ค.45  แผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2545
่าวที่ 1
8/2545   5 มี.ค.45  การดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
่าวที่ 17/2545 
  5 มี.ค.45 การปรับลดอัตราอากรศุลกากร

เดือนกุมภาพันธ์ 2545  
่าวที่ 16/2545 27 ก.พ.4 ความคืบหน้าโครงการด้านสินเชื่อตามมาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
่าวที่ 15/2545 27 ก.พ.45  รายงานฐานะการคลังของรัฐบาลเดือน ตุลาคม - มกราคม 2545
่าวที่ 1
4/2545 25 ก.พ.45  การตรวจค้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต (forex)
่าวที่ 1
3/2545 18 ก.พ.45  พิธีลงนามจัดตั้งกองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (Thai Opportunity Fund)
่าวที่ 1
2/2545 15 ก.พ.45  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์การเป็นที่ปรึกษาการ

                                                  ลงทุน  และกฎกระทรวงฉบับที่ 17 - 23 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

่าวที่ 11/2545 15 ก.พ.45  ความคืบหน้ามาตรการรองรับและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
่าวที่ 10/2545 15 ก.พ.45 รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นเดือนมกราคม 2545
่าวที่
9 /2545   5 ก.พ.45  การแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ

เดือนมกราคม 2545  

่าวที่ 8/2545 31 .ค.45   การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1)
่าวที่
7/2545 25 .ค.45   รายงานฐานะการคลังของภาคสาธารณะประจำไตรมาส 1/2545
่าวที่
6/2545 17 .ค.45   รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2545 (ตุลาคม - ธันวาคม 2544)
่าวที่
5/2545 14 .ค.45   กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการเงินร่วมลงทุน พ.ศ. 2545
่าวที่ 4/2545  8 ม.ค.45    การดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
่าวที่
3/2545  8 ม.ค.45    การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน
่าวที่
2/2545  7 ม.ค.45    ธอส. ร่วมกับ กบข. จัดงานมหกรรมซื้อบ้านดีราคาถูก
No.    1/2002  6 Jan 02    Reforming the Thai Capital Markets : The Master Plan to Focus on Reinforcing the Strengths of the Market 
่าวที่ 1/2545   6 ม.ค.45     ปรับโครงสร้างตลาดทุนไทย แผนแม่บทการพัฒนาตลาดทุนไทย เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

                                                 พร้อมแข่งขันในเวทีโลก

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541