แถลงข่าว ปี 2547

 

 

 

 

เดือนธันวาคม 2547   

่าวที่ 114/2547  30 ธ.ค. 47   การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและบรรเทาธรณีพิบัติภัยด้านสินเชื่อ
่าวที่ 113/2547  30 ธ.ค. 47   การให้ความเห็นชอบการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
่าวที่ 112/2547  28 ธ.ค. 47   การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
่าวที่ 111/2547  28 ธ.ค. 47   การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประทศ
่าวที่ 110/2547  28 ธ.ค. 47   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
่าวที่ 109/2547  27 ธ.ค. 47  โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยซึนามิ
่าวที่ 108/2547  24 ธ.ค. 47  การให้ความเห็นชอบการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์  ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และสาขาของธนาคารต่างประเทศ
่าวที่ 107/2547  23 ธ.ค. 47  รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2547
่าวที่ 106/2547  23 ธ.ค. 47  โครงการปรับปรุงตลาดตราสารหนี้
่าวที่ 105/2547  21 ธ.ค. 47  มาตรการส่งเสริมการออม
่าวที่ 104/2547  21 ธ.ค. 47   การขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
่าวที่ 103/2547  17 ธ.ค. 47  ผลสำเร็จของการเจรจากับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อขอชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชะลอการลดภาษีจักรยานยนต์ และส่วนประกอบยานยนต์
่าวที่ 102/2547  15 ธ.ค. 47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2547 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
่าวที่ 101/2547  13 ธ.ค. 47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547
่าวที่ 100/2547   9 ธ.ค. 47  การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency (JCR)

เดือนพฤศจิกายน 2547   

่าวที่ 99/2547  25 พ.ย. 47   รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด และระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.* ) ประจำเดือนตุลาคม 2547
่าวที่ 98/2547  25 พ.ย. 47   สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตต่อเนื่องใกล้ปีนี้ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่มั่นคง
่าวที่ 97/2547  23 พ.ย. 47   มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
่าวที่ 96/2547  23 พ.ย. 47   มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
่าวที่ 95/2547  22 พ.ย. 47   รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2547 (ปรับปรุง)
่าวที่ 94/2547  16 พ.ย. 47    ตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asia Bond) มีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจ
่าวที่ 93/2547  16 พ.ย. 47    ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
่าวที่ 92/2547  16 พ.ย. 47   รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2547
่าวที่ 91/2547  16 พ.ย. 47    ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2547
่าวที่ 90/2547  11 พ.ย. 47    คลังเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การทุจริตเรียกรับเงินของข้าราชการกระทรวงการคลัง
่าวที่ 89/2547  11 พ.ย. 47    คลังสัญจร ครั้งที่ 1
่าวที่ 88/2547 
  3 พ.ย. 47    ผลการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทยประจำปี 2547 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

เดือนตุลาคม 2547  

่าวที่ 87/2547 29 ต.ค. 47   รายได้รัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2547 (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547)
่าวที่ 86/2547 26 ต.ค. 47   มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนสังคม และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและกิจการขนาดย่อม
่าวที่ 85/2547 18 ต.ค. 47   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Workshop on Harmonisation and Alignment for Aid Effectiveness)
่าวที่ 84/2547 13 ต.ค. 47   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ (Development Committee) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
่าวที่ 83/2547 13 ต.ค. 47   การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2547 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา
่าวที่ 82/2547 12 ต.ค. 47   
การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรปัจจัยการผลิตที่ไม่มีผลิตในประเทศ
่าวที่ 81/2547  11 ต.ค. 47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม2547
่าวที่ 80/2547 10 ต.ค. 47   ผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการปรับบทบาทกระทรวงการคลัง
่าวที่ 79/2547  9 ต.ค. 47   ผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการปรับบทบาทกระทรวงการคลัง
่าวที่ 78/2547 
8 ต.ค. 47   รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2547
ข่าวที่ 77/2547  8 ต.ค. 47 
 การจัดทำยุทธศาสตร์และปรับบทบาทกระทรวงการคลัง ปี 2548-2551

เดือนกันยายน 2547    

่าวที่ 76/2547 30 ก.ย.47  ผลการประชุม Road Show ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
่าวที่ 75/2547 28 ก.ย.47  การเตรียมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนเพื่อการร่วมกันจัด Road Show ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
่าวที่ 74/2547 27 ก.ย.47
  รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดและระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.* ) ประจำเดือนสิงหาคม 2547
่าวที่ 73/2547 17 ก.ย.47  รมช.คลังยืนยันนโยบายรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
่าวที่ 72/2547 15 ก.ย.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2547 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 71/2547 14 ก.ย.47  ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547
่าวที่ 70/2547  9 ก.ย.47  กระทรวงการคลังร่วมผลักดันระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
่าวที่ 69/2547  8 ก.ย.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2547
่าวที่ 68/2547 
  6 ก.ย.47 ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 11

เดือนสิงหาคม 2547  

ข่าวที่ 67/2547 31 ส.ค.47  มาตรการภาษีเพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
ข่าวที่ 66/2547 27 ส.ค.47  รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดและระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.* ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2547
่าวที่ 65/2547 26 ส.ค.47  การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor's
่าวที่ 64/2547 23 ส.ค.47  การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 2
่าวที่ 63/2547 19 ส.ค.47  การลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกิจการระหว่างบริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กับ บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด
่าวที่ 62/2547 18 ส.ค.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2547 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 61/2547 17 ส.ค.47  มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
่าวที่ 60/2547 11 ส.ค.47  ความคืบหน้าแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย
่าวที่ 59/2547 10 ส.ค.47  ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
่าวที่ 58/2547   9 ส.ค.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2547
่าวที่ 57/2547   4 ส.ค.47  ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2547
่าวที่ 56/2547   3 ส.ค.47  รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดและระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.* ) ประจำเดือนมิถุนายน 2547

 เดือนกรกฎาคม 2547  

่าวที่ 55/2547 30 ก.ค.47  พิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
่าวที่ 54/2547 20 ก.ค.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2547 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 53/2547 13 ก.ค.47   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
่าวที่ 52/2547   9 ก.ค.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2547
                                                และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547

เดือนมิถุนายน 2547    

่าวที่ 51/2547   30 มิ.ย.47  ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547
่าวที่ 50/2547   28 มิ.ย.47  รายงานฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสดและระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.* ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2547
่าวที่ 49/2547   22 มิ.ย.47  มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนด้านสังคมและการศึกษา
่าวที่ 48/2547   21 มิ.ย.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2547 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 47/2547   11 มิ.ย.47   การบูรณาการข้อมูล 3 ภาษี เพื่อบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
่าวที่ 46/2547    9 มิ.ย.47  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. ....
่าวที่ 45/2547    9 มิ.ย.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2547
่าวที่ 44/2547    4 มิ.ย.47  รายงานเรื่องการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายน 2547
่าวที่ 43/2547    4 มิ.ย.47  ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2547

 เดือนพฤษภาคม 2547  

่าวที่ 42/2547  28 พ.ค.47  การอนุญาตให้รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
่าวที่ 41/2547  27 พ.ค.47  ระกาศเตือนภัยการเล่นแชร์
่าวที่ 40/2547  26 พ.ค.47  รายงานฐานะการคลังตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค.*
) เดือนเมษายน 2547
่าวที่ 39/2547  24 พ.ค.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2547 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 38/2547  12 พ.ค.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547
่าวที่ 37/2547  10 พ.ค.47  การสัมมนาและพิธีเปิดศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
่าวที่ 36/2547 
   4 พ.ค.47  การปรับปรุงโครงสร้างอัตราอากรขาเข้าปัจจัยการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดประกาศ)

เดือนเมษายน 2547    

่าวที่ 35/2547 28 เม.ย.47  รายงานฐานะการคลังตามระบบ สศค. เดือนมีนาคม 2547
่าวที่ 34/2547 27 เม.ย.47  ผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2547
่าวที่ 33/2547 27 เม.ย.47  มาตรการภาษีเพื่อพัฒนาตลาดทุน
่าวที่ 32/2547 26 เม.ย.47  รายงานการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service
่าวที่ 31/2547 22 เม.ย.47  การอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย
่าวที่ 30/2547 21 เม.ย.47  คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง
่าวที่ 29/2547 20 เม.ย.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2547
่าวที่ 28/2547 19 เม.ย.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2547 และในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 27/2547 12 เม.ย.47  การรักษาสิทธิรับเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับส่วนที่เกินสัดส่วน การถือครองของกองทุนรวมกองทุนวายุภักษ์ หนึ่ง
่าวที่ 26/2547  9 เม.ย.47   การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 28
่าวที่ 25/2547  8 เม.ย.47  การกู้เงินในรูปตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes)   วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ของกระทรวงการคลัง
่าวที่ 24/2547  8 เม.ย.47  ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Finance Ministers Meeting: AFMM)
่าวที่ 23/2547  7 เม.ย.47  มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ

เดือนมีนาคม 2547 

่าวที่ 22/2547  31 มี.ค.47  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการ
่าวที่ 21/2547  22 มี.ค.47  ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 20/2547  19 มี.ค.47  ประกาศเตือนภัยกรณีหลอกลวงให้ลงทุนซื้อรถปิคอัพ
่าวที่ 19/2547  18 มี.ค.47  ประกาศเตือนภัย กรณีการหลอกลวงและฉ้อโกงเงินค่าซื้อขายบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
่าวที่ 18/2547  16 มี.ค.47  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 พ.ศ. ….
่าวที่ 17/2547  16 มี.ค.47  การให้ความช่วยเหลือภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ของกระทรวงการคลัง
่าวที่ 16/2547  11 มี.ค.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2546
่าวที่ 15/2547   8 มี.ค.47  พิธีลงนามสัญญาการควบรวมธนาคารทหารไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารดีบีเอสไทยทน
                                                                

  เดือนกุมภาพันธ์ 2547   

่าวที่ 14/2547 26 ก.พ.47  การประชุมเรื่องความคืบหน้าและการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
่าวที่ 13/2547 26 ก.พ.47  รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2547 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2547

่าวที่ 12/2547 18 ก.พ.47  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมบริการทางการเงินระดับรากหญ้า
่าวที่ 11/2547  11 ก.พ.47 
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2546
่าวที่ 10/2547   5 ก.พ.47  พิธีลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาเส้นทางห้วยโก๋น / เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
่าวที่  9/2547    3 ก.พ.47  การเดินทางไป Roadshow ที่สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
่าวที่  8/2547    2 ก.พ.47  มาตรการเร่งด่วนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

เดือนมกราคม 2547  

่าวที่ 7/2547   27 ม.ค.47  การเดินทางไป Roadshow ที่ประเทศสิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ
่าวที่ 6/2547   27 ม.ค.47  ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเบื้องต้นประจำเดือนธันวาคม 2546 และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2547
่าวที่ 5/2547   22 ม.ค.47  แผนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2547
่าวที่ 4/2547   20 ม.ค.47  ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 พ.ศ. ….
่าวที่ 3/2547   14 ม.ค.47  ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2546 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2546
่าวที่ 2/2547     7 ม.ค.47  การเข้าเยี่ยมคารวะของ นายซาดาคาสุ ทานิกากิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
่าวที่ 1/2547 
   6 ม.ค.47  แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541