แถลงข่าว ปี 2548 

 

 

เดือนธันวาคม 2548  

      ข่าวที่ 122/2548        29 ธ.ค.48  
       ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 6
      ข่าวที่ 121/2548        28 ธ.ค.48 
      ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2548
      ข่าวที่ 120/2548        20 ธ.ค.48  
      มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ
      ข่าวที่ 119/2548        16 ธ.ค.48 
      การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor's (S&P's)
      ข่าวที่ 118/2548        15 ธ.ค.48        มติคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน บตท. กรณีการปล่อยสินเชื่อในโครงการสินเชื่อที่อาศัย 30 ปี
      ข่าวที่ 117/2548  
      14 ธ.ค.48        ผลงาน 4 เดือน (2 สิงหาคม - 13 ธันวาคม 2548)ของ ดร. ทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและแนวนโยบายเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง

                                                                   ในปี 2549
      ข่าวที่ 116/2548  
      13 ธ.ค.48        ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.. 2549 ครั้งที่ 3
      ข่าวที่ 115/2548 
   
      8 ธ.ค.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2548 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
      ข่าวที่ 114/2548 
   
      6 ธ.ค.48        การปรับลดอัตราอากรขาเข้าอุปกรณ์กีฬา

เดือนพฤศจิกายน 2548 

      ่าวที่ 113/2548       29 พ.ย.48        การปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ
      ่าวที่ 112/2548       26 พ.ย.48        คลังสัญจรแปลงนโยบายรัฐบาลสู่ผลที่เป็นรูปธรรมใน 15 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
      ่าวที่ 111/2548       25 พ.ย.48        กระทรวงการคลังขยายผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานคลังในภูมิภาค  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
      ่าวที่ 110/2548       24 พ.ย.48        ความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
      ่าวที่ 109/2548       24 พ.ย.48        คลังสัญจรครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย 
      ่าวที่ 108/2548       22 พ.ย.48        ผลการศึกษาเรื่องโลกาภิวัตน์การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ
      ่าวที่ 107/2548       21 พ.ย.48        ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯนอกรอบ วันที่สอง (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548)
      ่าวที่ 106/2548       21 พ.ย.48        ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯนอกรอบ วันแรก (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548)
      ่าวที่ 105/2548       18 พ.ย.48        การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Rating & Investment Information, Inc. (R&I)
      ่าวที่ 104/2548       17 พ.ย.48        การเจรจาเปิดเสรีภาคการเงินไทย-สหรัฐ
      ่าวที่ 103/2548       17 พ.ย.48        ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในส่วนของหนี้นอกระบบ
      ่าวที่ 102/2548       15 พ.ย.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 
      ่าวที่ 101/2548       11 พ.ย.48        ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 2
      ่าวที่ 100/2548       10 พ.ย.48        กรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา พบกระทรวงการคลัง 
      ่าวที่ 99/2548          9 พ.ย.48        พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      ่าวที่ 98/2548          7 พ.ย.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2548
      ่าวที่ 97/2548         3 พ.ย.48        ความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน
      ่าวที่ 96/2548         1 พ.ย.48        การเลิกสัญญาจ้างกรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เดือนตุลาคม 2548

      ่าวที่ 95/2548        29 ต.ค.48        คลังสัญจรแปลงนโยบายรัฐบาลสู่ผลที่เป็นรูปธรรมใน 11 จังหวัดอีสานตอนบน
      ่าวที่ 94/2548        28 ต.ค.48        กระทรวงการคลังตั้งทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานคลังในภูมิภาค
      ่าวที่ 93/2548        25 ต.ค.48        การดำเนินการโครงการ Contract Farming ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS
      ่าวที่ 92/2548        21 ต.ค.48        การจัดงานขยายฐานการลงทุน (Road Show)  ณ นครโทรอนโต และนครมอนทริออล ประเทศแคนาดา
      ่าวที่ 91/2548        20 ต.ค.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม  2548
      ่าวที่ 90/2548        19 ต.ค.48        การจัดโครงการคลังสัญจร
      ่าวที่ 89/2548        18 ต.ค.48        มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
      ่าวที่ 88/2548        12 ต.ค.48        ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1 
      ่าวที่ 87/2548          7 ต.ค.48        รายได้รัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548)

เดือนกันยายน 2548  

      ่าวที่ 86/2548        30 ก.ย.48        การลงนามในหนังสือความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
                                                                   สัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สำหรับแผนเงินกู้ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
                                                                   ภายใต้ความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
      ่าวที่ 85/2548        28 ก.ย.48        ผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 19
      ่าวที่ 84/2548        28 ก.ย.48        การจัดงาน ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar ครั้งที่ 2 
      ่าวที่ 83/2548        27 ก.ย.48        มาตรการภาษีสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
      ่าวที่ 82/2548        26 ก.ย.48        การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
      ่าวที่ 81/2548        26 ก.ย.48        ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ วันที่สอง 
      ่าวที่ 80/2548        26 ก.ย.48        ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ วันแรก 
      ่าวที่ 79/2548        22 ก.ย.48        ผลการประชุม ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar ครั้งที่ 2
      ่าวที่ 78/2548        21 ก.ย.48        การจัดงาน ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar ครั้งที่ 2 ในช่วง Individual Country Breakout Session ของประเทศไทย
      ่าวที่ 77/2548        21 ก.ย.48        งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเตรียมการจัดประชุม ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม Savoy กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
      ่าวที่ 76/2548        21 ก.ย.48        การเจรจาความตกลงบริการ ด้านการเงิน ภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ในรอบที่ 5
      ่าวที่ 75/2548        16 ก.ย.48        การจัด ASEAN Finance Ministers' Investor Seminar ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2548 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
      ่าวที่ 74/2548        13 ก.ย.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548
      ่าวที่ 73/2548        13 ก.ย.48        มาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง
      ่าวที่ 72/2548        12 ก.ย.48        ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2
      ่าวที่ 71/2548          9 ก.ย.48        มาตรการกระตุ้นตลาดบ้านมือสอง
      ่าวที่ 70 /2548         9 ก.ย.48        ผลสรุปการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 12
      ่าวที่ 69/2548          8 ก.ย.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2548 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่ 68/2548           1 ก.ย.48        การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

 เดือนสิงหาคม 2548    

      ่าวที่ 67/2548       25 ส.ค.48        การกล่าวปาฐกถา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงาน Roadshow ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
      ่าวที่ 66/2548       23 ส.ค.48        การสัมมนาเรื่อง  นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation)
      ่าวที่ 65/2548       22 ส.ค.48        กรรมการผู้จัดการใหญ่ Goldman Sachs เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
      ่าวที่ 64/2548       15 ส.ค.48        ความคืบหน้าการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย
      ่าวที่ 63/2548       11 ส.ค.48        Standard and Poor's พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
      ่าวที่ 62/2548       10 ส.ค.48        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทาจิกิสถานเข้าพบและหารือราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทย
      ่าวที่ 61/2548       10 ส.ค.48        ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1
      ่าวที่ 60/2548       10 ส.ค.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม  2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน  2548
      ่าวที่ 59/2548         8 ส.ค.48        การขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)
      ่าวที่ 58/2548         5 ส.ค.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2548 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่ 57/2548         4 ส.ค.48        การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์  ในปีงบประมาณ พ.. 2548-2549
      ่าวที่ 56/2548         4 ส.ค.48        คลังช่วยเกษตรกรขายลองกองคุณภาพดีจากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

เดือนกรกฎาคม 2548    

      ่าวที่ 55/2548       19 ก.ค.48        มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
      ่าวที่ 54/2548       13 ก.ค.48        ผลการเจรจาการเปิดเสรีบริการด้านการเงินระหว่างไทย - สหรัฐฯ รอบที่ 4 วันที่สอง
      ่าวที่ 53/2548       12 ก.ค.48        รายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างไทย-สหรัฐฯ Financial Services รอบที่ 4 วันแรก
      ่าวที่ 52/2548       12 ก.ค.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน  2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม  2548
      ่าวที่ 51/2548       11 ก.ค.48        รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
      ่าวที่ 50/2548         8 ก.ค.48        ประเด็นชี้แจงของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยของ TDRI
      ่าวที่49/2548          8 ก.ค.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2548 และในช่วง 9 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่48/2548          7 ก.ค.48        การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4

เดือนมิถุนายน 2548   

      ่าวที่47/2548       29 มิ.ย.48        ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 6
      ่าวที่46/2548       29 มิ.ย.48        การออกประกาศลดภาษีของเวียดนามเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการชะลอการลดภาษีสินค้า
                                                  
            จักรยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์และการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าของอาเซียนแบบสะสม
      ่าวที่45/2548       20 มิ.ย.48        พันธบัตรเงินเยนชนิดจัดจำหน่ายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุ่น (Samurai Bond) รุ่นที่ 21
      ่าวที่44/2548       16 มิ.ย.48        คลังเฟ้นหาข้าราชการรุ่นใหม่ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์
      ่าวที่43/2548       14 มิ.ย.48        โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
      ่าวที่42/2548       13 มิ.ย.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ
                                                   
            ณ สิ้นเดือนมีนาคมและเมษายน 2548
      ่าวที่41/2548       10 มิ.ย.48        การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
      ่าวที่40/2548         8 มิ.ย.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2548  และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่39/2548         1 มิ.ย.48        การลงนามซื้อขายหุ้นบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
      No.39/2005         1 June 2005      Share Sales and Purchase Signing Ceremony Thai Petrochemical Industry PCL.

เดือนพฤษภาคม 2548    

      ่าวที่38/2548        18 พ.ค.48       โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
      ่าวที่37/2548        18 พ.ค.48        การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของธนาคารพัฒนาเอเชีย
      ่าวที่36/2548        17 พ.ค.48       ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548
      ่าวที่35/2548        16 พ.ค.48       การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่แก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
      ่าวที่34/2548        12 พ.ค.48       การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
      ่าวที่33/2548        10 พ.ค.48       พิธีลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้โครงการปรับปรุงและลาดยางผิวจราจรเส้นทาง สายตราด-เกาะกง-สะแรอัมเปิล (R48) ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลกัมพูชา
      ่าวที่32/2548        10 พ.ค.48       การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้เงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 29
      ่าวที่31/2548          9 พ.ค.48       การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 38 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาเซียน+3 ครั้งที่ 8
      ่าวที่30/2548          4 พ.ค.48       รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2548 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548

 เดือนเมษายน 2548    

      ่าวที่29/2548       29 เม.ย.48       การจัดสรรการขายส่วนทุนตามแผน และราคาซื้อขายหุ้นทีพีไอ
      ่าวที่28/2548       26 เม.ย.48       มาตรการเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
      ่าวที่27/2548       22 เม.ย.48       รมว. กระทรวงยุติธรรมและศุลกากรออสเตรเลีย  เข้าพบ รมช. กระทรวงการคลัง
      ่าวที่26/2548       12 เม.ย.48       การขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
      ่าวที่25/2548       12 เม.ย.48       ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม  2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม  2548
      ่าวที่24/2548         7 เม.ย.48       ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 9
      ่าวที่23/2548          7 เม.ย.48       รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2548 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548

 เดือนมีนาคม 2548   

      ่าวที่22/2548        29 มี.ค.48        การจัดตั้ง บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
      ่าวที่21/2548        17 มี.ค.48        การสัมมนาเรื่องการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์สำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
      ่าวที่20/2548        14 มี.ค.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2547
      ่าวที่19/2548         4 มี.ค.48         สรุปสาระสำคัญคำแถลงของกระทรวงการคลังต่อศาลล้มละลายกลางในคดีไกล่เกลี่ยคำร้องขอมีสิทธิซื้อหุ้นบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
                                                   
            ก่อน ของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2548                         
      ่าวที่18/2548         3 มี.ค.48         รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่17/2548         1 มี.ค.48          การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะอากรแสตมป์ และลดอัตราค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ บ้านและที่ดิน(บางส่วนให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย                                                               

 เดือนกุมภาพันธ์ 2548    

      ่าวที่16/2548       25 ก.พ.48        ผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการคลังในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
      ่าวที่15/2548       21 ก.พ.48        ประกาศเตือนภัยธุรกิจขายตรงในลักษณะแชร์ลูกโซ่กรณีกรีนแพลนเนท 108 คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
      ่าวที่14/2548       10 ก.พ.48        ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2547
      ่าวที่13/2548         7 ก.พ.48        รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2548 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่12/2548         4 ก.พ.48        แถลงข่าวความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย 6 จังหวัดภาคใต ้  

เดือนมกราคม 2548  

      ่าวที่11/2548        25 ม.ค.48        สัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น  ฉบับที่ 2
      ่าวที่10/2548        25 ม.ค.48        มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
      ่าวที่ 9/2548         17 ม.ค.48        พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมในการเข้าร่วมลงทุน ในบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
      ่าวที่ 8/2548         17 ม.ค.48         ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2547 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2547
      ่าวที่ 7/2548         12 ม.ค.48          ผลการสัมมนาเชิงนโยบาย ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย
      ่าวที่ 6/2548         12 ม.ค.48         กระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ณ จังหวัดพังงา และภูเก็ต
      ่าวที่ 5/2548         12 ม.ค.48         พิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย
      ่าวที่ 4/2548         11 ม.ค.48         รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2547 และในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2548
      ่าวที่ 3/2548         10 ม.ค.48         ฐานะการคลังภาคสาธารณะ (รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ) ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2547 (ตามระบบ สศค.)
      ่าวที่ 2/2548           7 ม.ค.48         กระทรวงการคลังจัดสัมมนาเชิงนโยบาย ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย
      ่าวที่ 1/2548           7 ม.ค.48        รายงานประเมินผลการดำเนินการของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

 
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541