แถลงข่าว ปี 2549 

 

 

เดือนธันวาคม 2549  
่าวที่ 103 /2549  
19 ธ.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549
่าวที่ 102 /2549  
13 ธ.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 และในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550
่าวที่ 101 /2549  
13 ธ.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 3
่าวที่ 100 /2549  
6 ธ.ค.49
คลังออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่ผู้ประสบอุทกภัย
                                    

 
เดือนพฤศจิกายน 2549  
่าวที่ 99/2549  
20 พ.ย.49
บริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ปรับมุมมองของระดับเครดิตของประเทศไทยกลับคืนสู่ระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
่าวที่ 98/2549  
16 พ.ย.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนตุลาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549
่าวที่ 97/2549  
13 พ.ย.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2
่าวที่ 96/2549  
8 พ.ย.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนตุลาคม 2549
่าวที่ 95/2549  
7 พ.ย.49
โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
่าวที่ 94/2549  
1 พ.ย.49
บริษัท Standard & Poor's (S&P's) ปรับมุมมองของระดับเครดิตของประเทศไทยกลับคืนสู่ระดับที่มีเสถียรภาพ
                    
   
เดือนตุลาคม 2549   
่าวที่ 93/2549  
25 ต.ค.49
บริษัท Fitch Ratings ปรับมุมมองของระดับเครดิตของประเทศไทย กลับคืนสู่ระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
่าวที่ 92/2549  
17 ต.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกันยายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549
่าวที่ 91/2549  
12 ต.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1
่าวที่ 90/2549  
11 ต.ค.49
ฐานะการคลังรัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549)
่าวที่ 89/2549  
10 ต.ค.49
รายได้รัฐบาลตลอดปีงบประมาณ 2549 (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549)
่าวที่ 88/2549  
5 ต.ค.49
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
       
เดือนกันยายน 2549  
่าวที่ 87/2549  
28 ก.ย.49
การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody's Investors Service
่าวที่ 86/2549  
27 ก.ย.49
ผลการประชุม ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลุ่มประเทศ G7 กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีน สิงคโปร์ และไทย
่าวที่ 85/2549  
27 ก.ย.49
การประชุม ASEAN Finance Ministers’ Investor Seminar ครั้งที่ 3 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ และการจัด Thailand Roadshow ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
่าวที่ 84/2549  
27 ก.ย.49
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2549 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
่าวที่ 83/2549  
22 ก.ย.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนสิงหาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2549
่าวที่ 82/2549  
13 ก.ย.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 12
่าวที่ 81/2549  
8 ก.ย.49
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 13
่าวที่ 80/2549  
7 ก.ย.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนสิงหาคม 2549 และในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
       
 เดือนสิงหาคม 2549  
่าวที่ 79/2549  
23 ส.ค.49
ผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 20
่าวที่ 78/2549  
22 ส.ค.49
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
่าวที่ 77/2549  
21 ส.ค.49
สรุปผลการดำเนินงานของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
่าวที่ 76/2549  
16 ส.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกรกฎาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2549
่าวที่ 75/2549  
11 ส.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 11
่าวที่ 74/2549  
8 ส.ค.49
กำหนดการยื่นคำขออนุญาตและการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคำขออนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
  No.   74/2006  
8 Aug 49
The Submission Period and the Prioritisation of the Applications to Issue Baht-denominated Bonds or Debentures in Thailand
่าวที่ 73/2549  
8 ส.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2549 และในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 72/2549  
4 ส.ค.49
การสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค เรื่อง "การออมชุมชน สู่สวัสดิการที่ยั่งยืน : จากประสบการณ์ของชาวบ้านสู่การทำงานของรัฐ"
       
เดือนกรกฎาคม 2549  
่าวที่ 71/2549  
31 ก.ค.49
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
่าวที่ 70/2549  
26 ก.ค.49
การคาดการณ์รายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2549 และการจัดทำงบประมาณปี 2550-2552
่าวที่ 69/2549  
20 ก.ค.49
คำแถลงข่าวการยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Standard & Poor's (S&P's)
่าวที่ 68/2549  
20 ก.ค.49
FPO-PDMO Forum เรื่อง"ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ปี พ.ศ. 2550 - 2554"
่าวที่ 67/2549  
20 ก.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมิถุนายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549
่าวที่ 66/2549  
14 ก.ค.49
ผลสรุปการจัดงานขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Thai Equity 2006 Investor Forum) ณ ประเทศสิงคโปร์
่าวที่ 65/2549  
12 ก.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2549 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 64/2549  
12 ก.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 10
       
เดือนมิถุนายน 2549  
่าวที่ 65/2549  
12 ก.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน 2549 และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 64/2549  
12 ก.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 10
่าวที่ 63/2549  
28 มิ.ย.49
สรุปผลการประชุม Asia Tax Forum ครั้งที่ 3
่าวที่ 62/2549  
27 มิ.ย.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนพฤษภาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2549
่าวที่ 61/2549  
23 มิ.ย.49
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
่าวที่ 60/2549  
22 มิ.ย.49
การจัดประชุม Asia Tax Forum ครั้งที่ 3
่าวที่ 59/2549  
21 มิ.ย.49
การจัดงานขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) ณ ประเทศสิงคโปร์
่าวที่ 58/2549  
20 มิ.ย.49
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาสังคม
่าวที่ 57/2549  
8 มิ.ย.49
กระทรวงการคลัง กำหนดลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัดภาคเหนือ
่าวที่ 56/2549  
8 มิ.ย.49
กระทรวงการคลังเตือนส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพัน และจัดทำแผนเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
่าวที่ 55/2549  
8 มิ.ย.49
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการเงินและภาคธุรกิจ (Workshop on Thailand Country Development Partnership: Financial and Corporate
Competitiveness)
่าวที่ 54/2549  
8 มิ.ย.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2549 และในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 53/2549  
8 มิ.ย.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 9
่าวที่ 52/2549  
7 มิ.ย.49
ผลการเข้าร่วมสัมมนาระดับนานาชาติเรื่อง "The Future of Asia" ครั้งที่ 12 และการเข้าร่วมงาน Road Show โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
       
เดือนพฤษภาคม 2549  
่าวที่ 51/2549  
25 พ.ค.49
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคเหนือ
่าวที่ 50/2549  
25 พ.ค.49
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Moody's Investors Service
่าวที่ 49/2549  
22 พ.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนเมษายน 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2549
่าวที่ 48/2549  
16 พ.ค.49
ความร่วมมือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจของลูกหนี้
่าวที่ 47/2549  
16 พ.ค.49
คลังยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ NGV
่าวที่ 46/2549  
10 พ.ค.49
ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39
่าวที่ 45/2549  
10 พ.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนเมษายน 2549 และในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 44/2549  
9 พ.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 8
่าวที่ 43/2549  
5 พ.ค.49
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ครั้งที่ 9 วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย
่าวที่ 42/2549  
3 พ.ค.49
การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
่าวที่ 41/2549  
2 พ.ค.49
มาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
                                
 
เดือนเมษายน 2549  
่าวที่ 40/2549  
27 เม.ย.49
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 73
่าวที่ 39/2549  
26 เม.ย.49
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทยโดยบริษัท Fitch Ratings
่าวที่ 38/2549  
18 เม.ย.49
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 7
่าวที่ 37/2549  
17 เม.ย.49
กระทรวงการคลังยืนยันตัวเลขรายได้ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 1.476 ล้านล้านบาท
่าวที่ 36/2549  
17 เม.ย.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมีนาคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2549
่าวที่ 35/2549  
11 เม.ย.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 7
่าวที่ 34/2549  
10 เม.ย.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมีนาคม 2549 และในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 33/2549  
7 เม.ย.49
โครงการการศึกษา เรื่อง แผนแม่บทภาคบริการทางการเงิน
่าวที่ 32/2549  
7 เม.ย.49
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 10
       
เดือนมีนาคม 2549  
่าวที่ 31/2549  
31 มี.ค.49
สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ปี 2549 – 2553
่าวที่ 30/2549  
31 มี.ค.49
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2549 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
่าวที่ 29/2549  
31 มี.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549
่าวที่ 28/2549  
29 มี.ค.49
การดำเนินโครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ
่าวที่ 27/2549  
28 มี.ค.49
สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ACD High Level Seminar) หัวข้อ “Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development”
่าวที่ 26/2549  
28 มี.ค.49
มูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2549
่าวที่ 25/2549  
27 มี.ค.49
โฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
่าวที่ 24/2549  
24 มี.ค.49
สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ACD High-level Seminar) หัวข้อ "Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development"
No.   24/2006  
24 Mar 06
ACD High-level Seminar on "Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development"
่าวที่ 23/2549  
22 มี.ค.49
โครงการการศึกษา เรื่อง ระบบการออมเพื่อการชราภาพ (บำเหน็จบำนาญ) สำหรับแรงงานนอกระบบ
่าวที่ 22/2549  
22 มี.ค.49
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนอาเซม ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3
่าวที่ 21/2549  
20 มี.ค.49
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ACD High-level Seminar เรื่อง "Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development"
No.   21/2006  
20 Mar 06
ACD High-level Seminar on "Enhancing Financial Cooperation through Asian Bond Market Development"
่าวที่ 20 /2549
15 มี.ค.49
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังอาเซม ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
่าวที่ 19/2549  
13 มี.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 6
่าวที่ 18/2549  
8 มี.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2549  
่าวที่ 17/2549  
24 ก.พ.49
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาวิชาการเทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
่าวที่ 16/2549  
17 ก.พ.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนมกราคม 2549 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2548
่าวที่ 15/2549  
14 ก.พ.49
โครงการกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาต
่าวที่ 14/2549  
10 ก.พ.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 5
่าวที่ 13/2549  
7 ก.พ.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2549 และในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 12/2549  
7 ก.พ.49
การจัด Roadshow สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
่าวที่ 11/2549  
3 ก.พ.49
การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยและรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเรื่องพันธบัตรเอเชีย
่าวที่ 10/2549  
2 ก.พ.49
การจัดงานขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
่าวที่   9/2549  
1 ก.พ.49
ร่างแผนแม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 2 (2549-2553)
       
เดือนมกราคม 2549  
่าวที่ 8/2549  
30 ม.ค.49
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจ และกรมภายใต้สังกัด
่าวที่ 7/2549  
26 ม.ค.49
กีฬาวายุภักษ์สัมพันธ์ ' 49
่าวที่ 6/2549  
17 ม.ค.49
การกู้เงินในรูปตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes) วงเงิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ของกระทรวงการคลัง
่าวที่ 5/2549  
17 ม.ค.49
ผลการบริหารจัดการหนี้ของภาครัฐประจำเดือนธันวาคม 2548 และสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548
่าวที่ 4/2549  
13 ม.ค.49
การยืนยันระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
่าวที่ 3/2549  
12 ม.ค.49
รายได้รัฐบาลประจำเดือนธันวาคม 2548 และในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2549
่าวที่ 2/2549  
12 ม.ค.49
ประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 4
่าวที่ 1/2549  
5 ม.ค.49
แผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือน ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
       
     
แถลงข่าวย้อนหลังปี 2554 : 2553 : 2552 : 2551 : 2550
2549: 2548: 2547 : 2546 : 2545 : 2544 : 2543 : 2542 : 2541