ข่าว-บทความ ปี 2549-2546


ปี 2549
 
วดป. รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์ ไฟล์/ขนาด
 พ.ย. คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่ pdf
พ.ย. เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ pdf
พ.ย. คำศัพท์ ตลาดทุน จาก กลต. pdf
ต.ค. คำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน pdf
4 ก.ย. การแก้ไขพิกัด ศุลกากรฮาโมไนซ์  ฉบับปี 2007 pdf
มี.ค. รายงาน การดำเนินงานของรัฐต่อสารธารณะรายปี ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2548 pdf
 
ปี 2548
 
วดป. รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์ ไฟล์/ขนาด
29 ต.ค. ผลสรุปการประชุมโครงการคลังสัญจร ครั้งที่ 1/2548 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) Word / PDF
18 ต.ค. ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน Word / PDF
 
 
ปี 2547
 
วดป. รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์ ไฟล์/ขนาด
16 ส.ค. ระเบียบกค. ว่าด้วยการบริหารงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง PDF
14 ก.ค. การปรับโครงสร้างกระทรวงการคลัง ที่เสนอใหม่ web
มี.ค. ภารกิจ/พันธกิจ ธนาคารออมสิน 2004 web
- เกร็ดคำนิยามด้านเศรษฐกิจ web
 
 
ปี 2546
 
วดป. รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์ ไฟล์/ขนาด
4 พ.ค. รวมข่าวพิเศษในหัวข้อ "Thailand's Competitiveness : Creating the Foundations for Higher Productivity"  โดย ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ web
- รายงานพิเศษ:  คลังไฮเทค web
- เส้นทางภาษี: สรรพากรตอบรับโลกเทคโนโลยี หนุนจัดทำเอกสารในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   web
- Core Study on financial Resource Pooling and Provision word
- Important Issues on Investment in Thailand web
 
พ.ร.บ./กฎกระทรวง/คำสั่ง/ประกาศ 2545-2546
 
รายงาน/บทความ/บทวิเคราะห์ ไฟล์/ขนาด
  คำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องการจัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือประชาชนประจำกระทรวง(คชช.)  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ….( ส่วนที่ 1-2 : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง)  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. .... (บันทึกหลักการและเหตุผล)  
  ภาพรวม การถ่ายโอนภารกิจทุกส่วนราชการ  
  กฎกระทรวงฯ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ.2545   (8 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2545   (6 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2545   (4 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ กรมสรรพากร พ.ศ. 2545   (10 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ กรมสรรพสามิต พ.ศ.2545   (8 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ ฯ กรมศุลกากร พ.ศ.2545   (9 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ กรมบัญชีกลาง พ.ศ.2545  (9 หน้า)
  กฎกระทรวงฯ  กรมธนารักษ์ พ.ศ.2545   (7 หน้า)
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ.2545 jpg
  รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวง  
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.( 2545 )
jpg
   รายละเอียดการกำหนดตำแหน่งในสำนักงานรัฐมนตรี  
  กฎกระทรวง  ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545   (8 หน้า)
 
  กลุ่มภารกิจ กำหนดการบังคับบัญชาฯ ในกระทรวงการคลัง (2 หน้า)  
  การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงการคลัง (20 หน้า)
  พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (21 หน้า)
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5  แห่งประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 58  
ข่าว-บทความเก่า : ปี 2559 ปี 2558-2556 : ปี 2555-2550 : ปี 2549-2546